Please select your page

Nakon postupanja Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana, Odeljenje za urbanističko-građevinske i imovinsko-pravne poslove opštinske uprave Vršac je preduzelo sve mere u cilju otklanjanja uočene nepravilnosti u radu

Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu se u ime DOO „_________“ iz Vršca, obratio advokat L. G., pritužbom na rad Odeljenja za urbanističko-građevinske i imovinsko-pravne poslove opštinske uprave Vršac. Nezadovoljstvo podnositelja pritužbe se odnosilo na nepostupanje organa jedinice lokalne samouprave po zahtevima DOO „_________“ podnetim za izdavanje potvrda da su pred nadležnim organom podneti zahtevi za naknadno izdavanje građevinskih dozvola za nelegalno sagrađene stambeno-poslovne objekte  na parcelama broj 7799/2 i 8090 obe u K.O. Vršac i to radi ostvarivanja prava na privremeno priključenje objekata na elektroenergetsku mrežu do pravnosnažnog okončanja postupaka legalizacije.

Postupajući po pritužbi, Ombudsman je tražio izjašnjenje Odeljenja za urbanističko-građevinske i imovinsko-pravne poslove opštinske uprave Vršac o navodima iz pritužbe. U izjašnjenju opštinske uprave je ukazano na činjenicu da postupajući organ zbog nepotpunosti zahteva nije mogao da utvrdi da li su postupci legalizacije osnovani, odnosno da li ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju („Sl. glasnik R. Srbije“ broj 95/2013), te da samim tim nije ni izdao tražene javne isprave.

U vezi sa navedenim, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je ukazao Odeljenju za urbanističko-građevinske i imovinsko-pravne poslove opštinske uprave Vršac na to da je neosnovano zauzet stav da se potvrda o podnetom zahtevu za legalizaciju objekata radi ostvarivanja privremenog priključenja na elektroenergetski sistem može izdati samo ako je zahtev „osnovan“, odnosno potpun, odnosno da nisu kao dokaze u predmetnoj upravnoj stvari  upotrebljena sva  podesna sredstva u smislu člana  140 Zakona o opštem upravnom postupku. Nadalje je ukazano na činjenicu da je načinjen propust u radu jer nije odlučeno o zahtevima investitora za izdavanje potvrda u roku određenom članom 161 Zakona o opštem upravnom postupku, čime je postupljeno protivno  osnovnim načelima upravnog postupka koji nalažu rešavanje postupaka bez odugovlačenja. Pokrajinski ombudsman je ukazao na to da je neophodno da se bez odlaganja odluči o zahtevima investitora i na taj način otkloni uočena nepravilnost u radu.

Odeljenje za urbanističko-građevinske i imovinsko-pravne poslove opštinske uprave Vršac je nakon prijema  Preporuke Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana broj I-OP-1-795/14 od 14. januara 2015. godine u celosti postupilo po zahtevima DOO „_________“ iz Vršca i izdalo  tražene  potvrde.