Please select your page

Након поступања Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, Одељење за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне послове општинске управе Вршац је предузело све мере у циљу отклањања уочене неправилности у раду

Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману се у име ДОО „_________“ из Вршца, обратио адвокат Л. Г., притужбом на рад Одељења за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне послове општинске управе Вршац. Незадовољство подноситеља притужбе се односило на непоступање органа јединице локалне самоуправе по захтевима ДОО „_________“ поднетим за издавање потврда да су пред надлежним органом поднети захтеви за накнадно издавање грађевинских дозвола за нелегално саграђене стамбено-пословне објекте  на парцелама број 7799/2 и 8090 обе у К.О. Вршац и то ради остваривања права на привремено прикључење објеката на електроенергетску мрежу до правноснажног окончања поступака легализације.

Поступајући по притужби, Омбудсман је тражио изјашњење Одељења за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне послове општинске управе Вршац о наводима из притужбе. У изјашњењу општинске управе је указано на чињеницу да поступајући орган због непотпуности захтева није могао да утврди да ли су поступци легализације основани, односно да ли испуњавају услове прописане Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник Р. Србије“ број 95/2013), те да самим тим није ни издао тражене јавне исправе.

У вези са наведеним, Покрајински заштитник грађана - омбудсман је указао Одељењу за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне послове општинске управе Вршац на то да је неосновано заузет став да се потврда о поднетом захтеву за легализацију објеката ради остваривања привременог прикључења на електроенергетски систем може издати само ако је захтев „основан“, односно потпун, односно да нису као доказе у предметној управној ствари  употребљена сва  подесна средства у смислу члана  140 Закона о општем управном поступку. Надаље је указано на чињеницу да је начињен пропуст у раду јер није одлучено о захтевима инвеститора за издавање потврда у року одређеном чланом 161 Закона о општем управном поступку, чиме је поступљено противно  основним начелима управног поступка који налажу решавање поступака без одуговлачења. Покрајински омбудсман је указао на то да је неопходно да се без одлагања одлучи о захтевима инвеститора и на тај начин отклони уочена неправилност у раду.

Одељење за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне послове општинске управе Вршац је након пријема  Препоруке Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана број И-ОП-1-795/14 од 14. јануара 2015. године у целости поступило по захтевима ДОО „_________“ из Вршца и издало  тражене  потврде.