Please select your page

Nakon postupanja Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana Dom zdravlja „Novi Sad“ preduzeo je potrebne aktivnosti radi otklanjanja uočenih nepravilnosti ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu porodilja i trudnica koje nemaju overenu zdravstvenu knjižicu

Pritužbama jedne trudnice i jedne porodilje iz Novog Sada koje nemaju overenu zdravstvenu knjižicu Pokrajinskom zaštitniku građana-ombudsmanu skrenuta je pažnja na probleme u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu ovih kategorija pacijenata u Domu zdravlja „Novi Sad“. Deca, porodilje i trudnice koje nemaju overenu zdravstvenu knjižicu pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju prema odredbama Zakona o ostvarivanju prava na zdravstenu zaštitu dece, trudnica i porodilja („Sl. glasnik RS„b br. 104/2013). Problemi na koje je ukazano pritužbama ogledali su se u tome da u pojedinačnim slučajevima ove kategorije pacijenata nisu mogle da ostvare pravo na pregled kod lekara,  nisu mogle da dobiju uput za potrebne dalje specijalističke preglede ili laboratorijiske analize ili, pak, recepte za lekove za potrebnu terapiju. Kao jedan od razloga  za nepuržanje zdravstvene zaštite porodiljama i trudnicama, pored nedovoljnog poznavanja propisa od strane zdravstvenih radnika, bilo je navedeno i to što program koji koristi Doma zdravlja „Novi Sad“ u pojedinim slučajevima ne omogućava da se otvori elektronski karton lica koji poseduje neoverenu knjižicu pa u takvim okolnostima nije moguće dati potrebne upute za dalje preglede i recepte.

U vezi sa primljenim pritužbama Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman pokrenuo je postupak kako bi se otklonile uočene nepravilnosti. U toku postupka Dom zdravlja „Novi Sad“ izvestio je ovaj organ da su zdravstveni radnici Doma zdravlja na stručnim kolegijumima upoznati sa odredbama Zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja kao i sa instrukcijama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u vezi sa postupkom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu navedenih kategorija pacijenata, te da će protiv lekara koji u konkretnim slučajvima nisu postupili ispravno biti preduzete sve zakonom predviđene mere u cilju da se izbegne ponavljanje takvih situacija. Takođe, Savetnici za zaštitu prava pacijenata u Gradu Novom Sadu obavestili su ovaj organ da je u saradnji sa članom Gradskog veća Grada Novog Sada zaduženog za oblast zdravstva u Domu zdravlja „Novi Sad“ obezbeđen alternativni način otvaranja i vođenja zdravstvenog kartona za pomenutu kategoriju pacijenata, u slučaju da elektronskom kartonu iz bilo kog razloga ne može da se pristupi.