Please select your page

Након поступања Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана Дом здравља „Нови Сад“ предузео је потребне активности ради отклањања уочених неправилности остваривању права на здравствену заштиту породиља и трудница које немају оверену здравствену књижицу

Притужбама једне труднице и једне породиље из Новог Сада које немају оверену здравствену књижицу Покрајинском заштитнику грађана-омбудсману скренута је пажња на проблеме у остваривању права на здравствену заштиту ових категорија пацијената у Дому здравља „Нови Сад“. Деца, породиље и труднице које немају оверену здравствену књижицу право на здравствену заштиту остварују према одредбама Закона о остваривању права на здравстену заштиту деце, трудница и породиља („Сл. гласник РС„б бр. 104/2013). Проблеми на које је указано притужбама огледали су се у томе да у појединачним случајевима ове категорије пацијената нису могле да остваре право на преглед код лекара,  нису могле да добију упут за потребне даље специјалистичке прегледе или лабораторијиске анализе или, пак, рецепте за лекове за потребну терапију. Као један од разлога  за непуржање здравствене заштите породиљама и трудницама, поред недовољног познавања прописа од стране здравствених радника, било је наведено и то што програм који користи Дома здравља „Нови Сад“ у појединим случајевима не омогућава да се отвори електронски картон лица који поседује неоверену књижицу па у таквим околностима није могуће дати потребне упуте за даље прегледе и рецепте.

У вези са примљеним притужбама Покрајински заштитник грађана-омбудсман покренуо је поступак како би се отклониле уочене неправилности. У току поступка Дом здравља „Нови Сад“ известио је овај орган да су здравствени радници Дома здравља на стручним колегијумима упознати са одредбама Закона о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља као и са инструкцијама Републичког фонда за здравствено осигурање у вези са поступком остваривања права на здравствену заштиту наведених категорија пацијената, те да ће против лекара који у конкретним случајвима нису поступили исправно бити предузете све законом предвиђене мере у циљу да се избегне понављање таквих ситуација. Такође, Саветници за заштиту права пацијената у Граду Новом Саду обавестили су овај орган да је у сарадњи са чланом Градског већа Града Новог Сада задуженог за област здравства у Дому здравља „Нови Сад“ обезбеђен алтернативни начин отварања и вођења здравственог картона за поменуту категорију пацијената, у случају да електронском картону из било ког разлога не може да се приступи.