Please select your page

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave prihvatilo sugestije Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i naložilo matičarskim službama u Srbiji da ujednače praksu upisa ličnog imena na jeziku i pravopisu nacionalne manjine

Institucija Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina u prvoj polovini 2014. godine istraživala je praksu upisa ličnog imena na jeziku i pravopisu nacionalne manjine u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine. Izveštaj o rezultatima istraživanja i informacija sačinjena na osnovu ovih rezultata uz sugestije da svaki organ preduzme mere u okviru svoje nadležnosti upućena je, između ostalih, i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavestilo je Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana da je prihvatilo sugestije sadržane u informaciji Pokrajinskog zaštitnika građana upućenoj na osnovu rezultata istraživanja o radu matičarskih službi pod nazivom „Upis ličnog imena na jeziku i pravopisu nacionalne manjine”. Na osnovu ovih sugestija Ministarstvo je načelnicima opštinskih i gradskih uprava u Republici Srbiji uputilo mišljenje sa primerom obaveštenja o postupku i načinu upisa ličnog imena pripadnika nacionalne manjine u matične knjige.

Mišljenjem Ministarstva, između ostalog, ukazano je da je potrebno da se obaveštenja o postupku i načinu upisa ličnog imena pripadnika nacionalne manjine u matične knjige istaknu na oglasnim tablama gradske, odnosno opštinske uprave, kao i svih matičnih područja jedinice lokalne samouprave za koja se vode matične knjige. U jedinicama lokalne samouprave u kojima je statutom utvrđeno da je u službenoj upotrebi jedan ili više jezika pripadnika nacionalnih manjina, ovo obaveštenje potrebno je istaći i na svim jezicima, odnosno pismima u službenoj upotrebi. Ukazano je i na obavezu opštinske, odnosno gradske uprave da mišljenje uz primer obaveštenja dostavi matičarima svih matičnih područja za koje ona obezbeđuje vođenje matičnih knjiga, radi upoznavanja sa sadržinom i postupanja u skladu sa njim.

Pored toga, Ministarstvo je informaciju Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana „Upis ličnog imena na jeziku i pravopisu nacionalne manjine” i pomenuto mišljenje dostavilo i Upravnom inspektoratu kako bi se pratilo stanje u ovoj oblasti i preduzimala sva opšta i posebna ovlašćenja nadzornog organa prema imaocima javnog ovlašćenja u poverenim poslovima matičnih knjiga.