Please select your page

Organi Opštine Vršac su pravilnim tumačenjem zakonskih propisa omogućili ostvarivanje prava na pristup komunalnim uslugama, koje je vršilac komunalne delatnosti prethodno neosnovano uskratio

B. M. iz Inđije uputio je Društvenom preduzeću „Drugi oktobar“ Vršac, kao vršiocu komunalne delatnosti na teritoriji Opštine Vršac, zahtev za priključenje njegovog objekta u Vršcu na vodovodnu i gasnu distributivnu mrežu i promenu imena korisnika komunalnih i drugih usluga od opšteg interesa, nakon što je predmetni objekat kupio na javnom nadmetanju u postupku izvršenja na nepokretnosti, te je u njegovu korist upisano pravo svojine u katastar nepokretnosti, o čemu je uz zahtev podneo i dokaz u vidu prepisa lista nepokretnosti.

Vršilac komunalne delatnosti odbio je da postupi po zahtevu, smatrajući da je novi vlasnik objekta dužan da prethodno izmiri sva dugovanja za izvršene komunalne i druge usluge od opšteg interesa, nastala za vreme korišćenja objekta od strane prethodnih vlasnika, odnosno korisnika. Društveno preduzeće izjasnilo se ombudsmanu da ovakav stav zasniva na shvatanju da je kupac nepokretnosti bio dužan da proveri sve dospele obaveze nepokretnosti, odnosno stanje duga za nepokretnost koju kupuje, pa da onda odluči o kupovini, te da kupovina u postupku izvršenja nije kao kupovina iz stečajnog postupka, kada se kupuje nepokretnost bez obaveza, jer je poverilac prethodno svoje potraživanje prijavio u stečajnu masu.

Podnosilac pritužbe obratio se prijavom za izvršenje inspekcijskog nadzora opštinskom komunalnom inspektoru koji je, saglasno pravu i dužnosti da rešenjem naloži vršiocu komunalne delatnosti izvršavanje utvrđenih obaveza i preduzimanje mera za otklanjanje nedostataka u obavljanju komunalne delatnosti, rešenjem naložio da DP „Drugi oktobar“ iz Vršca obezbedi B. M. iz Inđije, vlasniku nepokrtetnosti u Vršcu, trajno i nesmetano pružanje svih komunalnih usluga koje to preduzeća, kao vršilac komunalnih delatnosti, pruža i vrši korisnicima na teritoriji Opštine Vršac, a pre svega komunalnih usluga snabdevanje vodom za piće, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, odnošenje smeća i dimničarske usluge.

Na rešenje komunalnog inspektora, DP „Drugi oktobar“ Vršac izjavilo je žalbu Opštinskom veću Opštine Vršac, kao nadležnom drugostepenom organu, koji je istu odbio kao neosnovanu, te u obrazloženju rešenja, između ostalog, naveo „žaliočevo isticanje činjenice da je B. M. stekao vlasništvo na nekretnini na osnovu odgovarajućeg rešenja Osnovnog suda u Vršcu, donetog u izvršnom postupku, nema značaja za ostvarivanje prava imenovanog da bude korisnik komunalnih usluga koje vrši žalilac“, „na nepokretnoj imovini u Vršcu u svojini B. M., nema upisanog tereta u korist žalioca po osnovu žaliočevog potraživanja za neizmirene troškove – neplaćene račune za izvršene komunalne usluge. Žalilac B. M. još nije ni omogućio da koristi komunalne usluge koje žalilac vrši, te imenovani ne može ni biti dužnik prema žaliocu. Možda žalilac ima nenaplaćenih potraživanja prema drugom fizičkom licu ili licima, ali nema nenaplaćenih potraživanja prema B. M. kao korisniku komunalnih usluga“.

Pokrajinski ombudsman utvrdio je da su nadležni organi Opštine Vršac, u zakonitom i efikasno sprovedenom upravnom postupku, pravilno primenili materijalno pravo, te omogućili podnosiocu pritužbe da ostvari pravo na pristup komunalnim uslugama u skladu sa zakonom, nakon što je vršilac komunalne delatnosti ovo pravo nezakonito uskratio.

Neophodno je istaći da odnos između vršioca komunalnih delatnosti i korisnika komunalnih usluga predstavlja ugovorni odnos, koji proizvodi prava i obaveze samo za ugovorne strane, te se trećem licu ne može nametati obaveza nastala iz odnosa strana u ugovoru. Po prestanku ugovora, poverilac može da zahteva od dužnika dospela a neplaćena potraživanja, odnosno da ostvari naknadu eventualno nastale štete u posebnom postupku. Apsolutno je nedopustivo da vršilac komunalne delatnosti zahteva od novog vlasnika objekta, koji u vreme nastanka dugovanja nije bio korisnik komunalnih usluga, da plati dugovanja za pružene komunalne usluge ranijim vlasnicima, odnosno korisnicima objekta i time uslovljava priključenje na distributivnu mrežu, odnosno nastavak isporuke komunalnih usluga. Takođe, nemoguće je ovakvo ovlašćenje vršioca komunalne delatnosti ustanoviti drugim pravnim poslom, te takav teret upisati u list nepokretnosti, jer se zabeležbom upisuju činjenice od značaja za zasnivanje, izmenu, prestanak ili prenos stvarnih prava na nepokretnostima, koje se odnose na ličnost imaoca prava, na samu nepokretnost ili na pravne odnose povodom nepokretnosti, a potraživanje vršioca komunalne delatnosti za dugovanja prethodnih vlasnika, predstavlja obligaciono, a ne stvarno pravo.