Please select your page

Органи Општине Вршац су правилним тумачењем законских прописа омогућили остваривање права на приступ комуналним услугама, које је вршилац комуналне делатности претходно неосновано ускратио

Б. М. из Инђије упутио је Друштвеном предузећу „Други октобар“ Вршац, као вршиоцу комуналне делатности на територији Општине Вршац, захтев за прикључење његовог објекта у Вршцу на водоводну и гасну дистрибутивну мрежу и промену имена корисника комуналних и других услуга од општег интереса, након што је предметни објекат купио на јавном надметању у поступку извршења на непокретности, те је у његову корист уписано право својине у катастар непокретности, о чему је уз захтев поднео и доказ у виду преписа листа непокретности.

Вршилац комуналне делатности одбио је да поступи по захтеву, сматрајући да је нови власник објекта дужан да претходно измири сва дуговања за извршене комуналне и друге услуге од општег интереса, настала за време коришћења објекта од стране претходних власника, односно корисника. Друштвено предузеће изјаснило се омбудсману да овакав став заснива на схватању да је купац непокретности био дужан да провери све доспеле обавезе непокретности, односно стање дуга за непокретност коју купује, па да онда одлучи о куповини, те да куповина у поступку извршења није као куповина из стечајног поступка, када се купује непокретност без обавеза, јер је поверилац претходно своје потраживање пријавио у стечајну масу.

Подносилац притужбе обратио се пријавом за извршење инспекцијског надзора општинском комуналном инспектору који је, сагласно праву и дужности да решењем наложи вршиоцу комуналне делатности извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака у обављању комуналне делатности, решењем наложио да ДП „Други октобар“ из Вршца обезбеди Б. М. из Инђије, власнику непокртетности у Вршцу, трајно и несметано пружање свих комуналних услуга које то предузећа, као вршилац комуналних делатности, пружа и врши корисницима на територији Општине Вршац, а пре свега комуналних услуга снабдевање водом за пиће, одвођење и пречишћавање отпадних вода, одношење смећа и димничарске услуге.

На решење комуналног инспектора, ДП „Други октобар“ Вршац изјавило је жалбу Општинском већу Општине Вршац, као надлежном другостепеном органу, који је исту одбио као неосновану, те у образложењу решења, између осталог, навео „жалиочево истицање чињенице да је Б. М. стекао власништво на некретнини на основу одговарајућег решења Основног суда у Вршцу, донетог у извршном поступку, нема значаја за остваривање права именованог да буде корисник комуналних услуга које врши жалилац“, „на непокретној имовини у Вршцу у својини Б. М., нема уписаног терета у корист жалиоца по основу жалиочевог потраживања за неизмирене трошкове – неплаћене рачуне за извршене комуналне услуге. Жалилац Б. М. још није ни омогућио да користи комуналне услуге које жалилац врши, те именовани не може ни бити дужник према жалиоцу. Можда жалилац има ненаплаћених потраживања према другом физичком лицу или лицима, али нема ненаплаћених потраживања према Б. М. као кориснику комуналних услуга“.

Покрајински омбудсман утврдио је да су надлежни органи Општине Вршац, у законитом и ефикасно спроведеном управном поступку, правилно применили материјално право, те омогућили подносиоцу притужбе да оствари право на приступ комуналним услугама у складу са законом, након што је вршилац комуналне делатности ово право незаконито ускратио.

Неопходно је истаћи да однос између вршиоца комуналних делатности и корисника комуналних услуга представља уговорни однос, који производи права и обавезе само за уговорне стране, те се трећем лицу не може наметати обавеза настала из односа страна у уговору. По престанку уговора, поверилац може да захтева од дужника доспела а неплаћена потраживања, односно да оствари накнаду евентуално настале штете у посебном поступку. Апсолутно је недопустиво да вршилац комуналне делатности захтева од новог власника објекта, који у време настанка дуговања није био корисник комуналних услуга, да плати дуговања за пружене комуналне услуге ранијим власницима, односно корисницима објекта и тиме условљава прикључење на дистрибутивну мрежу, односно наставак испоруке комуналних услуга. Такође, немогуће је овакво овлашћење вршиоца комуналне делатности установити другим правним послом, те такав терет уписати у лист непокретности, јер се забележбом уписују чињенице од значаја за заснивање, измену, престанак или пренос стварних права на непокретностима, које се односе на личност имаоца права, на саму непокретност или на правне односе поводом непокретности, а потраживање вршиоца комуналне делатности за дуговања претходних власника, представља облигационо, а не стварно право.