Please select your page

Након што је Омбудсман утврдио постојање неправилности у поступању РГЗ-а, ова организација предузела је одговарајуће радње ради отклањања последица насталих неправилним поступањем и спречавања настанка нових повреда људских права

„Након што је Омбудсман утврдио постојање неправилности у поступању Републичког геодетског завода, ова организација предузела је одговарајуће радње ради отклањања последица насталих неправилним поступањем и спречавања настанка нових повреда људских права“

Покрајински заштитник грађана утврдио је да је Служба за катастар непокретности у Бачкој Паланци поступила противно законским одредбама јер је Ј. Б. из Куле наплатила републичку административну таксу и таксу за пружање услуга, приликом издавања уверења о поседовању непокретности и приходима од непокретности, које јој је било неопходно ради стицања статуса енергетски заштићеног купца и остваривања права на умањење трошкова за испоручену електричну или топлотну енергију, сагласно прописаном поступку. Уредбом о енергетски заштићеном купцу, односно угроженом купцу топлотне енергије, прописано је да се поступак за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца покреће подношењем захтева надлежном органу јединице локалне самоуправе, уз који се обавезно прилаже и доказ надлежне службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о поседовању непокретности и приходима од непокретности. Статус енергетски заштићеног купца може стећи домаћинство чији члан на основу акта органа надлежног за социјална питања остварује права из социјалне заштите, односно чијем члану може бити угрожен живот или здравље обуставом или ограничењем испоруке електричне енергије или природног гаса због здравственог стања, инвалидности или физичке неспособности. У складу са одредбама Закона о републичким административним таксама и Закона о државном премеру и катастру, не плаћа се такса за списе и радње који су потребни ради остваривања неког права из области социјалне заштите.

Након што је омбудсман обавестио надлежну организацију о утврђеној неправилности, Републички геодетски завод упутио је свим службама за катастар непокретности у Републици Србији упутство, ради једнобразног поступања по истим захтевима странака. Служба за катастар непокретности у Бачкој Паланци накнадно је обавестила омбудсмана да ће подноситељки притужбе вратити погрешно наплаћен износ, о чему је издала и одговарајућу потврду, те да ће у будућим случајевима поступати у складу са позитивним прописима.

Директивом 2009/72/ЕЦ Европског парламента и Савета од 13.7.2009. године о заједничким правилима унутрашњег тржишта електричне енергије предвиђена је обавеза сваке земље чланице да предузме одговарајуће мере да заштити крајњег потрошача, а посебно да заштити угрожене потрошаче, тако што ће дефинисати концепт угрожених потрошача који се односи на енергетско сиромаштво, и између осталог, на забрану искључења електричне енергије за такве потрошаче у критичним временима. Приликом доношења Уредбе назначено је да се њоме штите најугроженије категорије становништва, те да уредба представља „корак до успостављања система и увођења социјалних карти" у процесу успостављања социјалне правде и правне сигурности. Сагласно свему наведеном, несумњиво је да је енергетски заштићени купац предмет социјалне заштите. У прилог овоме посебно говоре одредбе Уредбе којима је предвиђено да уколико прибављање неког од доказа ради стицања овог статуса изазива значајне трошкове и захтева дужи временски период, као доказ може се од подносиоца захтева узети изјава на одређену околност дата на записник пред надлежним органом, те да корисници права на новчану социјалну помоћ и дечијег додатка стичу статус енергетски заштићеног купца без подношења захтева на основу података којима располаже надлежни орган. Законом о државној управи прописано је да орган државне управе, у поступку решавања о правима, обавезама или правним интересима физичког или правног лица, односно друге странке, по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке из евиденција, односно регистара које у складу са посебним прописима воде други органи државне управе, односно други државни органи, органи територијалне аутономије, јединица локалне самоуправе и имаоци јавних овлашћења.

Омбудсман на овом месту посебно истиче овај добар пример поступања организације државне управе, с обзиром на сазнања о тешкоћама на које подносиоци захтева ради стицања статуса енергетски заштићеног купца и даље наилазе приликом подношења захтева и прикупљања доказа, те позива све надлежне органе да приликом одлучивања о захтевима за списе и радње у управним стварима, те напослетку о остваривању права, доследно примењују цитиране одредбе прописа, водећи се начелима општег управног поступка, а посебно начела оцене доказа, економичности поступка и начела пружања помоћи странци.