Please select your page

Након што је Омбудсман утврдио постојање неправилности у поступању РГЗ-а, ова организација предузела је одговарајуће радње ради отклањања последица насталих неправилним поступањем и спречавања настанка нових повреда људских права

Пин Ит

„Nakon što je Ombudsman utvrdio postojanje nepravilnosti u postupanju Republičkog geodetskog zavoda, ova organizacija preduzela je odgovarajuće radnje radi otklanjanja posledica nastalih nepravilnim postupanjem i sprečavanja nastanka novih povreda ljudskih prava“

Pokrajinski zaštitnik građana utvrdio je da je Služba za katastar nepokretnosti u Bačkoj Palanci postupila protivno zakonskim odredbama jer je J. B. iz Kule naplatila republičku administrativnu taksu i taksu za pružanje usluga, prilikom izdavanja uverenja o posedovanju nepokretnosti i prihodima od nepokretnosti, koje joj je bilo neophodno radi sticanja statusa energetski zaštićenog kupca i ostvarivanja prava na umanjenje troškova za isporučenu električnu ili toplotnu energiju, saglasno propisanom postupku. Uredbom o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije, propisano je da se postupak za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca pokreće podnošenjem zahteva nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, uz koji se obavezno prilaže i dokaz nadležne službe za katastar nepokretnosti iz mesta prebivališta i mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti i prihodima od nepokretnosti. Status energetski zaštićenog kupca može steći domaćinstvo čiji član na osnovu akta organa nadležnog za socijalna pitanja ostvaruje prava iz socijalne zaštite, odnosno čijem članu može biti ugrožen život ili zdravlje obustavom ili ograničenjem isporuke električne energije ili prirodnog gasa zbog zdravstvenog stanja, invalidnosti ili fizičke nesposobnosti. U skladu sa odredbama Zakona o republičkim administrativnim taksama i Zakona o državnom premeru i katastru, ne plaća se taksa za spise i radnje koji su potrebni radi ostvarivanja nekog prava iz oblasti socijalne zaštite.

Nakon što je ombudsman obavestio nadležnu organizaciju o utvrđenoj nepravilnosti, Republički geodetski zavod uputio je svim službama za katastar nepokretnosti u Republici Srbiji uputstvo, radi jednobraznog postupanja po istim zahtevima stranaka. Služba za katastar nepokretnosti u Bačkoj Palanci naknadno je obavestila ombudsmana da će podnositeljki pritužbe vratiti pogrešno naplaćen iznos, o čemu je izdala i odgovarajuću potvrdu, te da će u budućim slučajevima postupati u skladu sa pozitivnim propisima.

Direktivom 2009/72/EC Evropskog parlamenta i Saveta od 13.7.2009. godine o zajedničkim pravilima unutrašnjeg tržišta električne energije predviđena je obaveza svake zemlje članice da preduzme odgovarajuće mere da zaštiti krajnjeg potrošača, a posebno da zaštiti ugrožene potrošače, tako što će definisati koncept ugroženih potrošača koji se odnosi na energetsko siromaštvo, i između ostalog, na zabranu isključenja električne energije za takve potrošače u kritičnim vremenima. Prilikom donošenja Uredbe naznačeno je da se njome štite najugroženije kategorije stanovništva, te da uredba predstavlja „korak do uspostavljanja sistema i uvođenja socijalnih karti" u procesu uspostavljanja socijalne pravde i pravne sigurnosti. Saglasno svemu navedenom, nesumnjivo je da je energetski zaštićeni kupac predmet socijalne zaštite. U prilog ovome posebno govore odredbe Uredbe kojima je predviđeno da ukoliko pribavljanje nekog od dokaza radi sticanja ovog statusa izaziva značajne troškove i zahteva duži vremenski period, kao dokaz može se od podnosioca zahteva uzeti izjava na određenu okolnost data na zapisnik pred nadležnim organom, te da korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć i dečijeg dodatka stiču status energetski zaštićenog kupca bez podnošenja zahteva na osnovu podataka kojima raspolaže nadležni organ. Zakonom o državnoj upravi propisano je da organ državne uprave, u postupku rešavanja o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizičkog ili pravnog lica, odnosno druge stranke, po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke iz evidencija, odnosno registara koje u skladu sa posebnim propisima vode drugi organi državne uprave, odnosno drugi državni organi, organi teritorijalne autonomije, jedinica lokalne samouprave i imaoci javnih ovlašćenja.

Ombudsman na ovom mestu posebno ističe ovaj dobar primer postupanja organizacije državne uprave, s obzirom na saznanja o teškoćama na koje podnosioci zahteva radi sticanja statusa energetski zaštićenog kupca i dalje nailaze prilikom podnošenja zahteva i prikupljanja dokaza, te poziva sve nadležne organe da prilikom odlučivanja o zahtevima za spise i radnje u upravnim stvarima, te naposletku o ostvarivanju prava, dosledno primenjuju citirane odredbe propisa, vodeći se načelima opšteg upravnog postupka, a posebno načela ocene dokaza, ekonomičnosti postupka i načela pružanja pomoći stranci.