Please select your page

Филијала за Јужно-банатски округ Републичког фонда за здравствено осигурање пропустила је да подносиоцу захтева за рехабилитацију укаже на документацију која недостаје

Покрајинском омбудсману обратио се подносилац представке који је навео да је у име његовог брата поднео захтев Филијали за Јужно-банатски округ Републичког фонда за здравствено осигурање за његово упућивање на лечење у здравствену установу специјализовану за рехабилитацију. Првостепена лекарска комисија Филијале за Јужно-банатски округ дала је мишљење да осигурано лице не испуњава услове за упућивање на рехабилитацију.

Филијала за јужно-банатски округ известила је Покрајинског омбудсмана да се Другостепена лекарска комисија сагласила са оценом Првостепене лекарске комисије, те да је донела решење којим се одбија захтев за остваривање права на рехабилитацију. Против овог решења подносилац представке изјавио је жалбу Покрајинском фонду за здравствено осигурање. 

Покрајински омбудсман је на основу приложене документације уочио да је подносилац представке у приговору Другостепеној лекарској комисији навео да није поднео захтев за упућивање на лечење у установу специјализовану за рехабилитацију на основу дијагноза због којих је Првостепена лекарска комисија одбила његов захтев, већ да се његов захтев односио на другу дијагнозу која је предвиђена Правилником о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију.

Чланом 15 Закона о општем управном поступку прописано је да се орган који води поступак стара да незнање и неукост странке и других учесника у поступку не буде на штету права која им по закону припадају. Имајући ово у виду,  Покрајински омбудсман је констатовао да је Првостепена и Другостепена лекарска комисија пропустила да укаже подносиоцу да је у конкретном случају уз захтев за упућивање на лечење у установу специјализовану за рехабилитацију потребно приложити документацију која недостаје, а која је предвиђена Правилником о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију.

Користећи овлашћење за давање правних савета о могућностима за заштиту права и правних интереса грађана, Покрајински омбудсман је саветовао подносиоца представке да допуни жалбу против решења Филијале за Јужно-банатски округ тако што ће приложити неопходну документацију која је предвиђена Правилником.