Please select your page

Filijala za Južno-banatski okrug Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje propustila je da podnosiocu zahteva za rehabilitaciju ukaže na dokumentaciju koja nedostaje

Pokrajinskom ombudsmanu obratio se podnosilac predstavke koji je naveo da je u ime njegovog brata podneo zahtev Filijali za Južno-banatski okrug Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za njegovo upućivanje na lečenje u zdravstvenu ustanovu specijalizovanu za rehabilitaciju. Prvostepena lekarska komisija Filijale za Južno-banatski okrug dala je mišljenje da osigurano lice ne ispunjava uslove za upućivanje na rehabilitaciju.

Filijala za južno-banatski okrug izvestila je Pokrajinskog ombudsmana da se Drugostepena lekarska komisija saglasila sa ocenom Prvostepene lekarske komisije, te da je donela rešenje kojim se odbija zahtev za ostvarivanje prava na rehabilitaciju. Protiv ovog rešenja podnosilac predstavke izjavio je žalbu Pokrajinskom fondu za zdravstveno osiguranje. 

Pokrajinski ombudsman je na osnovu priložene dokumentacije uočio da je podnosilac predstavke u prigovoru Drugostepenoj lekarskoj komisiji naveo da nije podneo zahtev za upućivanje na lečenje u ustanovu specijalizovanu za rehabilitaciju na osnovu dijagnoza zbog kojih je Prvostepena lekarska komisija odbila njegov zahtev, već da se njegov zahtev odnosio na drugu dijagnozu koja je predviđena Pravilnikom o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju.

Članom 15 Zakona o opštem upravnom postupku propisano je da se organ koji vodi postupak stara da neznanje i neukost stranke i drugih učesnika u postupku ne bude na štetu prava koja im po zakonu pripadaju. Imajući ovo u vidu,  Pokrajinski ombudsman je konstatovao da je Prvostepena i Drugostepena lekarska komisija propustila da ukaže podnosiocu da je u konkretnom slučaju uz zahtev za upućivanje na lečenje u ustanovu specijalizovanu za rehabilitaciju potrebno priložiti dokumentaciju koja nedostaje, a koja je predviđena Pravilnikom o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju.

Koristeći ovlašćenje za davanje pravnih saveta o mogućnostima za zaštitu prava i pravnih interesa građana, Pokrajinski ombudsman je savetovao podnosioca predstavke da dopuni žalbu protiv rešenja Filijale za Južno-banatski okrug tako što će priložiti neophodnu dokumentaciju koja je predviđena Pravilnikom.