Please select your page

Покрајински омбудсман предложио је начин поступања јавном предузећу са циљем да се предупреди различито поступање у току једне грејне сезоне, у односу на исте категорије потрошача

Подноситељка представке навела је да ЈП „Стамбено“ у Руми није правилно урачунало уплате по рачунима за грејање у јулу, августу и септембру 2013, с обзиром на то да је од октобра месеца почела наплата цене грејања по методологији обрачуна испоручене топлотне енергије, а општинском одлуком и тарифним системом који су ступили на снагу 06. јула 2013. године одређено је да почетак наплате за испоруку за наредну грејну сезону почиње да тече од 1. јула текуће године, те да обрачун топлотне енергије за месеце када се испорука врши садржи варијабилни и фиксни део, а за остале месеце када нема испоруке садржи само фиксни део. Упркос наведеном, јавно предузеће је утврдило цену топлотне енергије која се обрачунава по м2, те тако извршило обрачун топлотне енергије за период јул-септембар 2013. године и испоставило спорне рачуне.

Покрајински омбудсман обратио се захтевом за изјашњење поменутом јавном предузећу. Подноситељка представке је упућена на могућност подношења пријаве тржишној инспекцији, с обзиром на то да је Законом о енергетици прописано да надзор над спровођењем одредаба закона и прописа донетих на основу овог закона врши и министарство надлежно за послове трговине преко тржишних инспектора, у складу са законом којим се уређује трговина и законом којим се уређује заштита потрошача. Такође је обавештена да је Законом о комуналним делатностима прописано да је комунални инспектор дужан да поступа по пријавама правних и физичких лица у вези са пословима из надлежности комуналне инспекције и да у року од осам радних дана о резултатима поступка обавести подносиоца пријаве.

У изјашњењу ЈП „Стамбено“ у Руми указало је на то да Скупштина општине Рума дана 14. фебруара 2014. године донела Одлуку о делимичној промени начина обрачуна и наплате за испоручену топлотну енергију, односно да је рачун за децембар 2013. године сторниран и обрачун извршен по квадратном метру (грејне површине), што значи да је испоручена топлотна енергија за поменуте месеце правилно обрачуната, али су остали на снази рачуни за октобар и новембар 2013. године у којима је утрошак енергије утврђен по потрошњи очитаној на калориметру,

Покрајински омбудсман констатовао је да је Одлука јавног предузећа о корекцији цене грејања у Руми донета сагласно Уредби о начину одређивања највиших и најнижих просечних цена топлотне енергије („Сл. гласник РС“, број 37/2013), која је важила до 01. новембра 2013. године, те је она у складу са важећом Уредбом о начину одређивања цена топлотне енергије („Сл. гласник РС“, број 96/2013), а Одлука о делимичној промени начина обрачуна и наплате за испоручену топлотну енергију од 22. јануара 2014. године, односно измена Одлуке од 14. фебруара 2014. године, сагласна Тарифном систему за обрачун топлотне енергије за тарифне купце („Сл. лист општина Срема“, број 23/2013), с обзиром на могућност обрачуна испоручене топлотне енергије на основу предате количине топлоте, односно паушално по тарифном елементу грејна површина, а на основу Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, број 57/2011, 80/2011, 93/2012 и 124/201).

Покрајински омбудсман оценио је да упркос томе што је ЈП „Стамбено“ поступао у складу са наведеним прописима и целисходно, у насталој ситуацији, потребно је предупредити евентуално различито поступање – примену  различитих метода обрачуна у току једне грејне сезоне, у односу на исте категорије потрошача, што би било у супротности са антидискриминаторним и другим одредбама законских прописа који уређују области енергетике, комуналних делатности и заштите потрошача.

Како је корисницима извршена исправка рачуна за децембар месец 2013. године, тако што је потрошња топлотне енергије обрачуната по тарифном елементу грејне површине, Покрајински омбудсман препоручио је Јавном предузећу „Стамбено“ да на исти начин поступи и у односу на рачуне за месеце октобар и новембар 2013. године, те разлику у цени урачуна и књижи на рачунима који ће бити издати до краја периода плаћања за протеклу грејну сезону, односно на други одговарајући начин.