Please select your page

Након поступања Покрајинског омбудсмана Скупштина Општине Вршац усвојила општи акт којим је уређено питање плаћања доприноса за самосталне уметнике

Подноситељке представке – самосталне уметнице - у представци поднетој у јуну 2013. године навеле су да им је утврђено својство самосталног уметника од стране репрезентативног удружења у култури и да су се у више наврата обраћале Општинској управи Вршац и захтевале да им сходно одредбама Закона о култури, општина измири доприносе за обавезно социјално осигурање. Чланом 70 Закона о култури прописано је да се средства за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе обезбеђују у буџету аутономне покрајине, односно буџету јединице локалне самоуправе, у складу са законом. У ставу 2 истог члана је наведено да ближе услове и начин стицања права на уплату доприноса прописује надлежни орган аутономне покрајине, односно орган јединице локалне самоуправе.

Покрајински омбудсман је од начелника Општинске управе Вршац затражио информацију о томе како је питање плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање самосталних уметника уређено у тој општини. Начелник је у изјашњењу навео да је Општинско веће утврдило Предлог одлуке о ближим условима и начину стицања права на уплату доприноса за лице које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе, те да је исти упућен на разматрање и доношење Скупштини општине Вршац. Скупштина општина је у новембру 2013. године, по обраћању Покрајинског омбудсмана, усвојила општи акт којим је уређено питање плаћања доприноса за самосталне уметнике, након чега је поступак по представци обустављен.