Please select your page

Уписан стаж осигурања у матичну евиденцију Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање по наплати доприноса у поступку Пореске управе

Подносилац представке је навео да му бивши послодавац није уплатио доприносе за период 16.06.2008. - 07.05.2013, а имао је сазнања да су код послодавца покренути поступци контроле од стране Пореске управе.

У изјашњењу Филијале Пореске управе у Бачкој Паланци утврђено је да су канцеларијске контроле, чији предмет је био утврђивање и наплата доприноса за период између 2008. и 2013. године, вршене у четири наврата, те да су доприноси за подносиоца представке уплаћени у целости за период од 2008. до половине 2012. године, а да је принудна наплата преосталог дуга (за период од септембра 2012. до маја 2013. године) у току. Подносиоцу представке предложено је да се обрати надлежној Филијали Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање у Бачкој Паланци (у даљем тексту: Филијала ПФ ПИО у Бачкој Паланци) ради провере обрачуна измирених доприноса.

Филијала ПФ ПИО у Бачкој Паланци подносиоца представке је обавестила да је потребно да његов послодавац поднесе М-4 обрасце по завршеном поступку принудне наплате како би стаж осигурања могао бити уписан. Покрајински омбудсман затражио је информације од Филијале ПФ ПИО у Бачкој Паланци о томе које су мере предузете против послодавца због неблаговременог подношења М-4 образаца и ради прикупљања података који су неопходни за евидентирање стажа осигурања подносиоца представке.

Филијала ПФ ПИО у Бачкој Паланци обавестила је Покрајинског омбудсмана о томе да је против послодавца поднета прекршајна пријава због неподношења М-4 обрасца за 2011. годину, а да му је по обраћању Покрајинског омбудсмана упућена опомена за предају М-4 образаца за 2012. годину, те да су од Филијале Пореске управе у Бачкој Паланци затражене информације и докази о наплати доприноса. У следећем изјашњењу Филијала РФ ПИО обавестила је Покрајинског омбудсмана о томе да су недостајући М-4 обрасци прибављени и да су подаци у матичној евиденцији ПФ ПИО ажурирани за период за који су доприноси наплаћени.

Покрајински омбудсман је утврдио да је Филијале Пореске управе у Бачкој Паланци није поступала противно правилима поступка, а Филијале ПФ ПИО у Бачкој Паланци током поступка је отклонила неправилности на које јој је указано, те је поступак по представци обустављен.