Please select your page

По окончању радног спора послодавац извршио уплату пореза и доприноса

Подноситељки представке по окончању радног спора бивши послодавац АД „Жељезничар“ у априлу 2013. годинеисплатиоје досуђени износ неисплаћених зарада,али није измирио и обавезе по основу доприносаза обавезно социјално осигурање. Подноситељка представке до ове информације је дошла након што се обратила Филијали Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање у Суботици, захтевом за достављање података о томе да ли су за пресудом утвђени период од 2011. до 2013. године у целости обрачунати и уплаћени доприноси, односно да ли су испуњене претпоставке за поновно утврђивање висине старосне пензије, која би у светлу уплаћених доприноса била виша.

Филијала Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање у Суботици, обавестила је Покрајинског омбудсмана о томе дасу доприноси већим делом измирени, али да послодавац није доставио доказе о евентуалним накнадним уплатама доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за период који недостаје.

Како је за утврђивање и наплату допирноса надлежна Пореска управа, затражено је изјашњење од ФилијалеПореске управеу Суботици. Филијала јеобавестила Покрајинског омбудсмана о томе да је по извршеној теренској контроли код послодавца донето решење којим су утврђене обавезе по основу накнадно исплаћене зарадете је послодавац у октобру 2013. године и извршио уплату пореза и доприноса утврђених поменутим решењем. Филијали Суботица Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање поднет је одговарајући образац са подацима о плаћеним доприносима, а подноситељки представке утврђен је нови износ пензије почев од децембра 2013. године.