Please select your page

Савет за здравље Града Новог Сада реаговао на утврђену неправилност у раду Дома здравља Нови Сад

Покрајинском омбудсману обратио се представком грађанин који наводи да је онемогућен да оствари право на лекарски преглед на терет средстава обавезног здравственог осигурања, јер Дом здравља Нови Сад није поступио у складу са законском обавезом и издао потврду о разлозима због којих није примљен на преглед у року од 30 дана, као и да у законском року није добио одговор заштитника пацијентових права на упућени приговор. У изјашњењу заштитника пацијентових права Дома здравља Нови Сад наводи се да је након добијања захтева омбудсмана, заштитница права пацијената проследила подноситељу представке одговор у којем се наводи да Дом здравља није у могућности да издаје потврде на основу којих би пацијенти вршили прегледе у приватној пракси, са правом рефундације од матичне филијале, јер би потврда, по рачуну са знатно вишом тарифом приватника о плаћеном прегледу, умањивала уговорену накнаду Дому здравља са Републичким фондом за здравствено осигурање, као и због могућности злоупотребе. На основу утврђеног чињеничног стања, с обзиром на важеће правне прописе, Покрајински омбудсман утврдио је да је постојала неправилност у раду Дома здравља Нови Сад јер здравствена установа није поступила у складу са законском обавезом и подносиоцу представке издала писану потврду о разлозима због којих осигурано лице није примљено на преглед у законском року, те је на тај начин повредила његово право на здравствену заштиту коју би на основу издате потврде могао остварити, уз право на повраћај поднетих трошкова прегледа из средстава обавезног здравственог осигурања. О утврђеној неправилности, омбудсман је обавестио оснивача здравствене установе, који надзире њен рад, те Савет за здравље Града Новог Сада, као новоустановљени институт у механизму заштите права пацијената. Савет за здравље доставио је Покрајинском омбудсману одговарајућу препоруку упућену здравственој установи, у складу са Законом о правима пацијената, а којом се Дому здравља препоручује да пацијентима благовремено пружи информације о правима из здравственог осигурања и поступцима за остваривање тих права, те посебно да омогући осигураним лицима заказивање специјалистичко-консултативних и дијагностичких прегледа у року прописаним одговарајућим подзаконским актом, а да осигурана лица која не могу бити примљена назаказани преглед у прописаном року, поучи о правима и омогући њихово остваривање, како би обавили потребан преглед или медицинску рехабилитацију у приватној пракси или у допунском раду у здравственој установи са којом је закључен уговор, у складу са прописима.

Такође, по другој упућеној притужби на рад Дома здравља Нови Сад, Покрајински омбудсман је утврдио да је ова здравствена установа издала налог за санитетски превоз мимо важећих прописа, те је на тај начин довела у заблуду пацијенткињу о обиму права из обавезног здравственог осигурања који остварује. Дом здравља је прихватио да је дошло до неправилности у поступању, те је одговорног изабраног лекара упозорио да се придржава прописа.