Please select your page

Opštinska uprava opštine Bela Crkva nije dostavila Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu tražene informacije usled čega je došlo do izostanaka potrebne saradnje organa

Prilikom službene posete opštini Bela Crkva, zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana je uočila da su na tablama koje označavaju naziv naseljenog mesta Bela Crkva na ulazu, odnosno izlazu iz ovog mesta u pravcu Pančeva, bojom u spreju precrtani nazivi opštine ispisani na jezicima i pismima nacionalnih manjina. Jedini čitak naziv mesta na tabli bio je onaj ispisan na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je ovim povodom pokrenuo postupak po sopstvenoj inicijativi u oblasti ostvarivanja prava na službenu upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina i 18. februara 2015. godine se obratio načelniku Opštinske uprave Bela Crkva naloživši da se uočena nepravilnost otkloni, te da se u roku od 15 dana institucija izvesti o preduzetim merama.

Budući da u periodu od skoro mesec dana nije dobio odgovor, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je načelniku Opštinske uprave u Beloj Crkvi 17. marta 2015. uputio i urgenciju na koju je Opštinska uprava bila dužna da se izjasni u roku od osam dana.

S obzirom na to da tražene informacije nisu dostavljene ni nakon urgencije, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je konstatovao da je izostala potrebna saradnja organa, o čemu u skladu sa svojim ovlašćenjima ovim putem obaveštava i javnost.