Please select your page

Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove Grada Novog Sada ni nakon proteka više od jedne godine od dana dostavljanja neophodne dokumentacije za naknadno izdavanje građevinske dozvole nije okončala upravni postupak donošenjem rešenja

Pokrajinskom zaštitniku građana- ombudsmanu predstavkom su se obratili J. B. i J. Z. oboje iz Novog Sada, sa žalbom na rad Gradske uprave za urbanizam i stambene poslove Grada Novog Sada. Naime pritužba je izjavljena zbog činjenice da postupajući organ jedinice lokalne samouprave ni nakon proteka više od jedne godine od dana dostavljanja neophodne dokumentacije za naknadno izdavanje građevinske dozvole nije okončao upravni postupak donošenjem rešenja.

Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman obratio se Gradskoj upravi za urbanizam i stambene poslove Grada Novog Sada sa zahtevom da se izjasni o navodima iz pritužbe. S obzirom na to da niti načelnik navedene Gradske uprave, niti Gradsko veće nisu dostavili tražene informacije ni nakon urgencije, Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman je konstatovao da je izostala potrebna saradnja organa.