Please select your page

Predsednik Opštine Stara Pazova propustio je da dostavi Pokrajinskom ombudsmanu tražene podatke i obaveštenja što predstavlja potvrdu izostanka potrebne saradnje

Pokrajinskom ombudsmanu predstavkom se obratila V.T koja je ukazala na nezakonito imenovanje v.d. direktora Centra za socijalni rad Stara Pazova. Podnositeljka predstavke je navela da je imenovanje v.d. direktora izvršeno na nezakonit način od strane Upravnog odbora Centra za socijalni rad, jer nije pribavljena saglasnost nadležnog organa autonomne pokrajine, te da lice koje je imenovano za v.d. direktora ne poseduje zakonom propisanu stručnu spremu za tu dužnost.

Pokrajinski ombudsman se obratio Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju sa zahtevom da se izjasne da li je povodom imenovanja v.d. direktora Centra za socijalni rad Stara Pazova tražena saglasnost Sekretarijata. U izjašnjenju Sekretarijata se navodi da se Opštinsko veće Opštine Stara Pazova obratilo Sekretarijatu u cilju pribavljanja saglasnosti prilikom imenovanja v.d. direktora Centra za socijalni rad. Na osnovu priložene biografije predloženog kandidata, utvrđeno je da kandidat za vršioca dužnosti direktora ne ispunjava uslove u pogledu struke koju propisuju odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti. Budući da kandidat nije ispunjavao uslove propisane zakonom, nadležni sekretarijat nije dao saglasnost za imenovanje predloženog kandidata za vršioca dužnosti direktora.

Imajući u vidu navedeno Pokrajinski ombudsman je zatražio izjašnjenje predsednika Opštine Stara Pazova u svojstvu predsednika Opštinskog veća o tome da li je sproveden drugi postupak imenovanja vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Stara Pazova, i da li su tom prilikom dosledno primenjene odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti. U izjašnjenju predsednika Opštine Stara Pazova se navodi da vršenje kontrolne funkcije nad zakonitošću rada organa jedinice lokalne samouprave u primeni Zakona o socijalnoj zaštiti nije u nadležnosti Pokrajinskog ombudsmana.

Pokrajinski ombudsman je nakon toga uputio dopis predsedniku Opštine Stara Pazova kojim je ukazao da je odredbom člana 1. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu propisana nadležnost da ombudsman posebno štiti ljudska prava i slobode od povreda učinjenih od strane pokrajinske i opštinske uprave, organizacija i javnih službi, koje vrše upravna i javna ovlašćenja, a čiji je osnivač Pokrajina ili opština. U skladu sa članom 28. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu, propisano je pravo ombudsmana da, u vezi sa postupkom koji vodi, traži od organa uprave sve podatke i obaveštenja, kao i neposredan uvid u spise, dokumentaciju i zbirke podataka kojima ovi organi raspolažu, uključujući državnu, službenu, poslovnu i profesionalnu tajnu.

Pokrajinski ombudsman je konstatovao da je u konkretnom slučaju izostala potrebna saradnja organa, te je od predsednika opštine u svojstvu predsednika Opštinskog veća zatraženo da po prijemu dopisa ispuni svoje obaveze u pogledu saradnje sa Pokrajinskim ombudsmanom i dostavi tražene informacije.