Please select your page

Председник Општине Стара Пазова пропустио је да достави Покрајинском омбудсману тражене податке и обавештења што представља потврду изостанка потребне сарадње

Покрајинском омбудсману представком се обратила В.Т која је указала на незаконито именовање в.д. директора Центра за социјални рад Стара Пазова. Подноситељка представке је навела да је именовање в.д. директора извршено на незаконит начин од стране Управног одбора Центра за социјални рад, јер није прибављена сагласност надлежног органа аутономне покрајине, те да лице које је именовано за в.д. директора не поседује законом прописану стручну спрему за ту дужност.

Покрајински омбудсман се обратио Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију са захтевом да се изјасне да ли је поводом именовања в.д. директора Центра за социјални рад Стара Пазова тражена сагласност Секретаријата. У изјашњењу Секретаријата се наводи да се Општинско веће Општине Стара Пазова обратило Секретаријату у циљу прибављања сагласности приликом именовања в.д. директора Центра за социјални рад. На основу приложене биографије предложеног кандидата, утврђено је да кандидат за вршиоца дужности директора не испуњава услове у погледу струке коју прописују одредбе Закона о социјалној заштити. Будући да кандидат није испуњавао услове прописане законом, надлежни секретаријат није дао сагласност за именовање предложеног кандидата за вршиоца дужности директора.

Имајући у виду наведено Покрајински омбудсман је затражио изјашњење председника Општине Стара Пазова у својству председника Општинског већа о томе да ли је спроведен други поступак именовања вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Стара Пазова, и да ли су том приликом доследно примењене одредбе Закона о социјалној заштити. У изјашњењу председника Општине Стара Пазова се наводи да вршење контролне функције над законитошћу рада органа јединице локалне самоуправе у примени Закона о социјалној заштити није у надлежности Покрајинског омбудсмана.

Покрајински омбудсман је након тога упутио допис председнику Општине Стара Пазова којим је указао да је одредбом члана 1. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману прописана надлежност да омбудсман посебно штити људска права и слободе од повреда учињених од стране покрајинске и општинске управе, организација и јавних служби, које врше управна и јавна овлашћења, а чији је оснивач Покрајина или општина. У складу са чланом 28. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману, прописано је право омбудсмана да, у вези са поступком који води, тражи од органа управе све податке и обавештења, као и непосредан увид у списе, документацију и збирке података којима ови органи располажу, укључујући државну, службену, пословну и професионалну тајну.

Покрајински омбудсман је констатовао да је у конкретном случају изостала потребна сарадња органа, те је од председника општине у својству председника Општинског већа затражено да по пријему дописа испуни своје обавезе у погледу сарадње са Покрајинским омбудсманом и достави тражене информације.