Please select your page

Начелник Општинске управе Сремски Карловци пропустио је да се изјасни о предузетим мерама поводом заузимања дела општинског пута, те је о томе обавештено Општинско веће Општине Сремски Карловци

Након што се Покрајинском омбудсману обратио М.Р. који је навео проблем који имају грађани у Општини Сремски Карловци у вези са заузимањем дела општинског пута од стране привредног субјекта ради складиштења цигли, затражено је изјашњење Општинске управе Општине Сремски Карловци.

Одељење за инспекцијске послове је обавестило Покрајинског омбудсмана да је М.Р. упућивао поднеске Општинској управи који нису сматрани захтевима за покретање управног поступка зато што се подносилац представљао као представник групе грађана, али није доставио решење о регистрацији групе грађана, нити податке о лицу које би групу грађана заступало и представљало. У изјашњењу Одељења за урбанизам и грађевинско земљиште се наводи да простор на коме се налази пут, тј. спорна парцела јесте у обухвату Просторног плана општине Сремски Карловци, а према подацима Службе за катастар непокретности Сремски Карловци наведена парцела се налази у својини Општине Сремски Карловци и са још неколико других парцела представља некатегорисани пут.

Покрајински омбудсман је утврдио да је учињена неправилност у раду Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине Сремски Карловци, будући да надлежни инспектор није узео у поступак пријаву подносиоца представке и извршио инспекцијски надзор.У препоруци која је упућена Одељењу за инспекцијске послове констатовано је да је у складу са одредбама Закона о државној управи инспектор дужан да узме у поступак пријаве грађана и да о резултатима поступка обавести подносиоца пријаве, као и да поступак службеног надзора води по службеној дужности увек када има сазнања да је дошло до повреде прописа.

У изјашњењу Одељења за инспекцијске послове се наводи да је комунални инспектор поступио по препоруци Покрајинског омбудсмана, извршио инспекцијски надзор и утврдио да на спорној локацији постоји некатегорисани пут који омогућава грађанима приступ њиховим парцелама и стамбеним објектима.Наводи се да је предмет прослеђен Имовинско правној служби на даље поступање, будући да је вођење поступка због евентуалног заузимања дела пута који је у својини Општине Сремски Карловци у надлежности наведене службе.

Након тога, Покрајински омбудсман обратио се начелнику Општинске управе Сремски Карловци и затражио да као одговорно лице које руководи радом Општинске управе, обавести Покрајинског омбудсмана о мерама предузетим од стране Имовинско правне службе. Имајући у виду да је начелник пропустио да се изјасни о предузетим мерама,  Покрајински омбудсман је, користећи овлашћење предвиђено чланом 29. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману („Сл. лист АП Војводине“, бр. 23/00, 5/04, 16/05 и 18/09) обавестио о томе Општинско веће Општине Сремски Карловци како би, као орган који према Статуту Општине Сремски Карловци врши надзор над радом општинске управе, предузело мере из оквира својих надлежности.