Please select your page

Opštinsko veće Opštine Bačka Palanka nije dostavilo Pokrajinskom ombudsmanu tražene informacije u predviđenom roku, te je o tome obavešten predsednik Opštine Bačka Palanka

Pokrajinskom ombudsmanu predstavkom se obratio predsednik Udruženja distrofičara Južnobačkog okruga koji je izrazio nezadovoljstvo zbog toga što pojedine jedinice lokalne samouprave pri raspisivanju konkursa za (su)finansiranje različitih projekata udruženja građana propisuju da pravo učešća na konkursu imaju samo udruženja koja imaju sedište na teritoriji te jedinice lokalne samouprave.

Kao konkretan primer podnosilac predstavke je naveo Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti socijalne, dečije, boračko-invalidske zaštite, nauke, ekologije  i zaštite životne sredine od 27. decembra 2012. godine koji je objavila Opština Bačka Palanka u kojem je u opštim uslovima navedeno da pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana registrovana na teritoriji Opštine Bačka Palanka.

Pokrajinski ombudsman se 07.03.2013. godine obratio Opštinskom veću Opštine Bačka Palanka i zatražio izjašnjenje o tome da li bi Udruženje, shodno članu 2. Pravilnika o načinu sufinansiranja projekata udruženja građana iz oblasti  socijalne, dečije i boračko-invalidske zaštite, ekologije i zaštite životne sredine („Sl. list Opštine Bačka Palanka“, br. 4/2013) moglo da učestvuje na budućim konkursima za sufinansiranje projekata iz oblasti na koje se Pravilnik odnosi s obzirom na to da Udruženje nema sedište na teritoriji Opštine Bačka Palanka, ali obavlja delatnost na nivou Južnobačkog okruga.  Opštinsko veće je propustilo da u ostavljenom roku postupi povodom dopisa Pokrajinskog ombudsmana, te je 17.04.2013. godine upućena urgencija koju je organ primio 23.04.2013. godine.

Imajući u vidu da Opštinsko veće ni nakon urgencije nije dostavilo tražene informacije, Pokrajinski ombudsman je 11.06.2013. godine, koristeći ovlašćenje predviđeno članom 29. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu („Sl. list AP Vojvodine“, br. 23/00, 5/04, 16/05 i 18/09) obavestio o tome neposredno viši organ, tj. predsednika Opštine Bačka Palanka i zatražio da predsednik opštine u okviru svojih nadležnosti preduzme sve neophodne mere i aktivnosti kako bi Opštinsko veće Opštine Bačka Palanka ispunilo svoje obaveze u pogledu saradnje sa Pokrajinskim ombudsmanom i dostavilo traženu informaciju.