Please select your page

Општинско веће Општине Бачка Паланка није доставило Покрајинском омбудсману тражене информације у предвиђеном року, те је о томе обавештен председник Општине Бачка Паланка

Покрајинском омбудсману представком се обратио председник Удружења дистрофичара Јужнобачког округа који је изразио незадовољство због тога што поједине јединице локалне самоуправе при расписивању конкурса за (су)финансирање различитих пројеката удружења грађана прописују да право учешћа на конкурсу имају само удружења која имају седиште на територији те јединице локалне самоуправе.

Као конкретан пример подносилац представке је навео Конкурс за суфинансирање пројеката из области социјалне, дечије, борачко-инвалидске заштите, науке, екологије  и заштите животне средине од 27. децембра 2012. године који је објавила Општина Бачка Паланка у којем је у општим условима наведено да право учешћа на конкурсу имају удружења грађана регистрована на територији Општине Бачка Паланка.

Покрајински омбудсман се 07.03.2013. године обратио Општинском већу Општине Бачка Паланка и затражио изјашњење о томе да ли би Удружење, сходно члану 2. Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана из области  социјалне, дечије и борачко-инвалидске заштите, екологије и заштите животне средине („Сл. лист Општине Бачка Паланка“, бр. 4/2013) могло да учествује на будућим конкурсима за суфинансирање пројеката из области на које се Правилник односи с обзиром на то да Удружење нема седиште на територији Општине Бачка Паланка, али обавља делатност на нивоу Јужнобачког округа.  Општинско веће је пропустило да у остављеном року поступи поводом дописа Покрајинског омбудсмана, те је 17.04.2013. године упућена ургенција коју је орган примио 23.04.2013. године.

Имајући у виду да Општинско веће ни након ургенције није доставило тражене информације, Покрајински омбудсман је 11.06.2013. године, користећи овлашћење предвиђено чланом 29. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману („Сл. лист АП Војводине“, бр. 23/00, 5/04, 16/05 и 18/09) обавестио о томе непосредно виши орган, тј. председника Општине Бачка Паланка и затражио да председник општине у оквиру својих надлежности предузме све неопходне мере и активности како би Општинско веће Општине Бачка Паланка испунило своје обавезе у погледу сарадње са Покрајинским омбудсманом и доставило тражену информацију.