Please select your page

Podnosilac predstavke iz Bačke Palanke obratio se Pokrajinskom ombudsmanu pritužbom na rad Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove Opštine Bačka Palanka. Podnosilac je naveo da je podneo zahtev za dostavljanje informacije o postupku pokrenutom radi vraćanja zemljišta, ali da navedeni organ jedinice lokalne samouprave ni nakon proteka roka od 30 dana nije postupio po zahtevu.

Pokrajinski ombudsman je 06.03.2013. godine zatražio izjašnjenje Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove Opštine Bačka Palanka o tome da li je postupak pokrenut radi vraćanja zemljišta okončan donošenjem pravosnažnog rešenja kojim je odlučeno o zahtevu stranke ili je postupak iz nekog razloga prekinut zaključkom, kao i da li su pravosnažno rešenje, odnosno zaključak uručeni podnosiocu predstavke.

Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da je Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove primilo dopis Pokrajinskog ombudsmana, ali da nije postupilo u određenom roku, te je 11.04.2013.  navedenom organu upućena urgencija sa zahtevom da u naknadnom roku od 8 dana Pokrajinskom ombudsmanu dostavi traženo izjašnjenje.

Opširnije...


Pokrajinskom ombudsmanu predstavkom se obratila V.T koja je ukazala na nezakonito imenovanje v.d. direktora Centra za socijalni rad Stara Pazova. Podnositeljka predstavke je navela da je imenovanje v.d. direktora izvršeno na nezakonit način od strane Upravnog odbora Centra za socijalni rad, jer nije pribavljena saglasnost nadležnog organa autonomne pokrajine, te da lice koje je imenovano za v.d. direktora ne poseduje zakonom propisanu stručnu spremu za tu dužnost.

Pokrajinski ombudsman se obratio Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju sa zahtevom da se izjasne da li je povodom imenovanja v.d. direktora Centra za socijalni rad Stara Pazova tražena saglasnost Sekretarijata. U izjašnjenju Sekretarijata se navodi da se Opštinsko veće Opštine Stara Pazova obratilo Sekretarijatu u cilju pribavljanja saglasnosti prilikom imenovanja v.d. direktora Centra za socijalni rad. Na osnovu priložene biografije predloženog kandidata, utvrđeno je da kandidat za vršioca dužnosti direktora ne ispunjava uslove u pogledu struke koju propisuju odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti. Budući da kandidat nije ispunjavao uslove propisane zakonom, nadležni sekretarijat nije dao saglasnost za imenovanje predloženog kandidata za vršioca dužnosti direktora.

Imajući u vidu navedeno Pokrajinski ombudsman je zatražio izjašnjenje predsednika Opštine Stara Pazova u svojstvu predsednika Opštinskog veća o tome da li je sproveden drugi postupak imenovanja vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Stara Pazova, i da li su tom prilikom dosledno primenjene odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti. U izjašnjenju predsednika Opštine Stara Pazova se navodi da vršenje kontrolne funkcije nad zakonitošću rada organa jedinice lokalne samouprave u primeni Zakona o socijalnoj zaštiti nije u nadležnosti Pokrajinskog ombudsmana.

Opširnije...


Nakon što se Pokrajinskom ombudsmanu obratio M.R. koji je naveo problem koji imaju građani u Opštini Sremski Karlovci u vezi sa zauzimanjem dela opštinskog puta od strane privrednog subjekta radi skladištenja cigli, zatraženo je izjašnjenje Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci.

Odeljenje za inspekcijske poslove je obavestilo Pokrajinskog ombudsmana da je M.R. upućivao podneske Opštinskoj upravi koji nisu smatrani zahtevima za pokretanje upravnog postupka zato što se podnosilac predstavljao kao predstavnik grupe građana, ali nije dostavio rešenje o registraciji grupe građana, niti podatke o licu koje bi grupu građana zastupalo i predstavljalo. U izjašnjenju Odeljenja za urbanizam i građevinsko zemljište se navodi da prostor na kome se nalazi put, tj. sporna parcela jeste u obuhvatu Prostornog plana opštine Sremski Karlovci, a prema podacima Službe za katastar nepokretnosti Sremski Karlovci navedena parcela se nalazi u svojini Opštine Sremski Karlovci i sa još nekoliko drugih parcela predstavlja nekategorisani put.

Pokrajinski ombudsman je utvrdio da je učinjena nepravilnost u radu Odeljenja za inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Sremski Karlovci, budući da nadležni inspektor nije uzeo u postupak prijavu podnosioca predstavke i izvršio inspekcijski nadzor.U preporuci koja je upućena Odeljenju za inspekcijske poslove konstatovano je da je u skladu sa odredbama Zakona o državnoj upravi inspektor dužan da uzme u postupak prijave građana i da o rezultatima postupka obavesti podnosioca prijave, kao i da postupak službenog nadzora vodi po službenoj dužnosti uvek kada ima saznanja da je došlo do povrede propisa.

Opširnije...


Pokrajinskom ombudsmanu upućena je predstavka sa pritužbom na rad Interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku u Novom Sadu, koja ne zaseda od 05.02.2013. godine. Zbog toga, deci kojoj je podrška neophodna, krše se osnovna prava, jer im je onemogućeno da se kroz sistemsku i institucionalnu podršku uključe i napreduju u procesu obrazovanja, kao i da ostvare pravo na obrazovanje i vaspitanje koje je propisano Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 

Pokrajinski ombudsman se obratio Gradskoj upravi za obrazovanje Grada Novog Sada zahtevom da se izjasni o razlozima zbog kojih se zastalo sa radom Interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku u Novom Sadu, a pošto je organ propustio da u ostavljenom roku postupi po zahtevu, upućena je urgencija sa zahtevom da se odmah po prijemu dopisa dostave tražene informacije.

Pokrajinski ombudsman je potom uputio dopis i gradonačelniku ukazujući na odredbe člana 28. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu („Sl. list AP Vojvodine“, br. 23/00, 5/04, 16/05 i 18/09) kojima je propisana obaveza saradnje organa uprave sa Pokrajinskim ombudsmanom, odnosno ovlašćenje ovog organa da, u vezi sa postupkom koji vodi, traži od organa uprave sve podatke i obaveštenja, kao i neposredan uvid u spise, dokumentaciju i zbirke podataka kojima ovi organi raspolažu, uključujući državnu, službenu, poslovnu i profesionalnu tajnu. (Ne)postupanje Gradske uprave za obrazovanje u konkretnom slučaju potvrda je izostanka potrebne saradnje. Polazeći od navedenog, a posebno jer se radi o zaštiti prava deteta, gradonačelnik je pozvan da u okviru svojih nadležnosti i ovlašćenja preduzme sve neophodne mere kako bi Gradska uprava za obrazovanje Grada Novog Sada i odgovorna lica zaposlena u njoj, ispunila svoje obaveze u pogledu saradnje sa Pokrajinskim ombudsmanom i dostavila tražene informacije.

Opširnije...


Pokrajinskom ombudsmanu predstavkom se obratio predsednik Udruženja distrofičara Južnobačkog okruga koji je izrazio nezadovoljstvo zbog toga što pojedine jedinice lokalne samouprave pri raspisivanju konkursa za (su)finansiranje različitih projekata udruženja građana propisuju da pravo učešća na konkursu imaju samo udruženja koja imaju sedište na teritoriji te jedinice lokalne samouprave.

Kao konkretan primer podnosilac predstavke je naveo Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti socijalne, dečije, boračko-invalidske zaštite, nauke, ekologije  i zaštite životne sredine od 27. decembra 2012. godine koji je objavila Opština Bačka Palanka u kojem je u opštim uslovima navedeno da pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana registrovana na teritoriji Opštine Bačka Palanka.

Pokrajinski ombudsman se 07.03.2013. godine obratio Opštinskom veću Opštine Bačka Palanka i zatražio izjašnjenje o tome da li bi Udruženje, shodno članu 2. Pravilnika o načinu sufinansiranja projekata udruženja građana iz oblasti  socijalne, dečije i boračko-invalidske zaštite, ekologije i zaštite životne sredine („Sl. list Opštine Bačka Palanka“, br. 4/2013) moglo da učestvuje na budućim konkursima za sufinansiranje projekata iz oblasti na koje se Pravilnik odnosi s obzirom na to da Udruženje nema sedište na teritoriji Opštine Bačka Palanka, ali obavlja delatnost na nivou Južnobačkog okruga.  Opštinsko veće je propustilo da u ostavljenom roku postupi povodom dopisa Pokrajinskog ombudsmana, te je 17.04.2013. godine upućena urgencija koju je organ primio 23.04.2013. godine.

Opširnije...