Please select your page

Препоруке Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана упућене покрајинским органима управе у циљу унапређења стања у области службене употребе језика и писама националних мањина који су у равноправној службеној употреби у органима АПВ.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Покрајински секретаријат за финансије

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправуза међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарствоза пољопривреду, водопривреду и шумарство

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографијуза здравство, социјалну политику и демографију

Служба за управљање људским ресурсима

Управа за заједничке послове покрајинских органа


Мишљење и препорука упућена Основној и средњој школи „Жарко Зрењанин“ у Суботици након спроведеног поступка по притужби групе родитеља чија деца похађају ову школу, а која се односи на угрожавање права деце са аспекта заштите права националних мањина.


У спровођењу поступка доделе средстава из буџета АП Војводине по расписаним конкурсима за дотације организацијама етничких заједница у АП Војводини у 2014. години било је неправилности у раду, јер није вођен на довољно транспарентан начин, чиме је доведена у питање правна сигурност учесника конкурса, због тога што у истом није пружена могућност улагања правних лекова на одлуку покрајинског секретара о додели средстава, нити се учесницима конкурса доставља образложење одлуке покрајинског секретара.


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице у поступку доношења Одлуке о томе да се одбија сагласност на избор директора Основне школе „Људовит Штур“ у Кисачу поступао је неправилно јер се у образложењу одлуке позвао на накнадно достављену одлуку националног савета, која није могла да производи правно дејство јер је дата након истека законског рока.

  Делимично поступљено по Препоруци


Препорука Покрајинског заштитника гарађана – омбудсмана упућена Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду у вези са полагањем пријемног испита на језицима националних мањина.

Поступљено у складу са Препоруком


Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом