Please select your page

Мишљења и препоруке

Препорука упућена Одељењу за привреду Општинске управе општине Бачка Паланка у вези са поступањем у роковима одређеним Законом о општем управном поступку и основним начелима општег управног поступка.


Препорука упућена Одељењу за урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Бачка Паланка у вези са поступањем у роковима одређеним Законом о општем управном поступку и основним начелима општег управног поступка.


Препорука основној школи у вези са заштитом ученика од насиља, злостављања и занемаривања.


Поступање Центра за социјални рад Бач у случају насиља у породици.


Препорука Покрајинског омбудсмана упућена Туристичкој организацији Града Суботице у вези са представком Националног савета хрватске националне мањине, која се односи на исписивање назива на знаковима туристичке саобраћајне сигнализације на подручју Града Суботице.


Мишљење Покрајинског омбудсмана упућено Националној служби за запошљавање у вези са неправилним поступањем приликом обрачуна камате за нереализовани део субвенције за самозапошљавање.


Мишлјење упућено  Оделјењу за комуналне делатности, урбанизам и грађење Општинске управе Стара Пазова у вези са поступањем у случају потребе одлагања административног извршења решења.


Препорука Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Нови Бечеј у вези са поступањем инспектора за заштиту животне средине у вршењу надзора над спровођењем Одлуке о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови Бечеј.


Препорука и мишљење Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Оџаци у вези са поступањем инспектора за заштиту животне средине.


Мишљење и препорука Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Оџаци у вези са поступањем грађевинског инспектора.