Please select your page

Mišljenja i preporuke

Opštinsko veće opštine Ruma učinilo je propust u vođenju upravnog postupka jer nije donelo rešenje po žalbi JP „Komunalac“ iz Rume, u skladu sa članom 237. stav 1. i članom 14. Zakona o opštem upravnom postupku


Potrebno je da Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju upotpuni poseban program zdravstvene zaštite – vantelesne oplodnje za rađanje drugog i trećeg deteta podacima o broju građana i građanki koji imaju potrebu za ovakvom vrstom zdravstvene usluge.


Elektrodistribucija Novi Sad dužna je da postupi u skladu sa zakonskom obavezom i da, po podnetom zahtevu lica, rešenjem odluči o odobrenju za priključenje objekta.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (16.06.2014_preporuka_OP_MD.pdf)Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana237 kB

JKP ''Novosadska toplana'' učinilo je nepravilnost u radu zbog čega je došlo do povrede ljudskih prava, jer tarifnim kupcima kojima se ne isporučuje toplotna energija naplaćuje fiksne troškove za isporučenu toplotnu energiju, iako se komunalna usluga isporuke toplotne energije ne izvršava.

Usvojeno


Prosvetna inspektorka Opštinske uprave Bač učinila je nepravilnost u radu, jer u Zapisniku o izvršenom inspekcijskom pregledu u osnovnoj školi nije konstatovala da osnov za prijem u radni odnos na određeno vreme ne može biti član 132 stav 1 tačka 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (''Službeni glasnik RS'', br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013) i istim nije naložila otklanjanje ove nepravilnosti.

Usvojeno

Preuzmite dokumenta:
Download this file (26.05.2014_preporuka_OP_NS.pdf)Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana181 kB

Nepostupanjem po nalozima i uputstvima drugostepenog organa, odnosno odugovlačenjem ponovnog postupka, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko pravne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Odžaci učinilo je propust, jer se razlog koji je naveden u izjašnjenju organa ne može smatrati opravdanim za nedonošenje rešenja, odnosno za odugovlačenje postupaka pokrenutih bilo po zahtevu stranaka ili po službenoj dužnosti.

Delimično usvojeno

Preuzmite dokumenta:
Download this file (12.05.2014_misljenje_AB.pdf)Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana212 kB

Odeljenje inspekcije rada Novi Sad načinilo je propust u radu jer kao mesno nadležan inspekcijski organ jer nije postupao po prijavi građanke.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (09.05.2014_preporuka_OP_ZB.pdf)Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana225 kB

Centar za socijalni rad postupao je suprotno odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 24/2011), Porodičnog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2011 - dr. zakon), Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad („Sl. glasnik RS“ br. 59/2008, 37/2010, 39/2011 - dr. pravilnik i 1/2012 - dr. Pravilnik) i Pravilnika o hraniteljstvu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2008) u postupku zaštite prava maloletnika.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (09.05.2014_preporuka_ZD_SN.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana336 kB

Potrebno je da Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju donese poseban program zdravstvene zaštite žena sa ciljem unapređenja sprovođenja reventivnih pregleda i dostupnosti zdravstvene zaštite.


Mišljenje upućeno Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u vezi sa imenovanjem direktora Gerontološkog centra Bačka Palanka.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (23.04.2014_preporuka_OP_NS.pdf)Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana146 kB