Please select your page

Mišljenja i preporuke

Nacionalna služba za zapošljavanje – Organizaciona jedinica Ruma je necelishodno postupila kada, zbog neispravnosti lične karte, nije na drugi način izvršila identifikaciju građanina prilikom njegovog pokušaja da se prijavi na evidenciju nezaposlenih lica.


Odredba Pravilnika za ostvarivanje prava na osnovnu i dodatnu podršku detetu i učeniku koja se odnosi na uzrast deteta sa smetnjama u razvoju koje ostvaruje pravo na nadoknadu troškova prevoza  radi pružanja individualnih tretmana, nije u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Postupljeno u skladu sa Preporukom


Klinički centar Vojvodine, propuštajući da izvrši zakonsku obavezu, povredio je pravo pacijenta na informacije o pravima iz zdravstvenog osiguranja i postupcima za ostvarivanje tih prava.


Predškolska ustanova „Radosno detinjstvo“ je u postupku rešavanja viška zaposlenih postupila nepravilno iz razloga što u postupku nije vodila računa o zaposlenima koji su odsutni sa rada, pre svega o porodiljama, a način komunikacije, objašnjenje postupka i akte nije prilagodila položaju u kome se ova kategorija posebno zaštićenih zaposlenih nalazi.


U sprovođenju postupka dodele sredstava iz budžeta AP Vojvodine po raspisanim konkursima za dotacije organizacijama etničkih zajednica u AP Vojvodini u 2014. godini bilo je nepravilnosti u radu, jer nije vođen na dovoljno transparentan način, čime je dovedena u pitanje pravna sigurnost učesnika konkursa, zbog toga što u istom nije pružena mogućnost ulaganja pravnih lekova na odluku pokrajinskog sekretara o dodeli sredstava, niti se učesnicima konkursa dostavlja obrazloženje odluke pokrajinskog sekretara.


Klinika za očne bolesti Kliničkog centra Vojvodine postupa suprotno odredbama Pravilnika o listama čekanja, koji za operaciju senilne i presenilne katarakte i ugradnju sočiva za sva osigurana lica predviđa rok do šest meseci.


Opšta bolnica „Djorđe Joanović“ u Zrenjaninu postupa suprotno odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, Zakona o pravima pacijenata, Zakona o zdravstvenoj zaštiti  i Porodičnog zakona jer (formalno i praktično) uskraćuje očevima pravo da budu pratioci detetu na stacionarnom lečenju na odeljenju pedijatrije.

Postupljeno u skladu sa Preporukom


Građevinski inspektor Gradske uprave za inspekcijske poslove učinio je propust u radu, jer nije izvršio inspekcijski nadzor u vezi sa izvođenjem radova na izgradnji priključka na vodovodnu mrežu od strane JKP ''Vodovod i kanalizacija'', iako je imao saznanja da za izvođenje ovih radova nije pribavljeno rešenje u skladu sa članom 145 Zakona o planiranju i izgradnji.

 Nije postupljeno u skladu sa Preporukom


Dom zdravlja „Dr Djorđe Bastić“ u Srbobranu je propuštanjem da primi i zbrine pacijentkinju koja je tvrdila da je žrtva nasilja učinio nepravilnost u radu. Dežurno medicinsko osoblje nije postupilo u skladu sa Posebnim protokolom Ministarstva zdravlja za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju i nije uočilo indikatore nasilja, niti preduzelo odgovarajuće mere.

Postupljeno u skladu sa Preporukom


Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice u postupku donošenja Odluke o tome da se odbija saglasnost na izbor direktora Osnovne škole „Ljudovit Štur“ u Kisaču postupao je nepravilno jer se u obrazloženju odluke pozvao na naknadno dostavljenu odluku nacionalnog saveta, koja nije mogla da proizvodi pravno dejstvo jer je data nakon isteka zakonskog roka.

  Delimično postupljeno po Preporuci