Please select your page

Mišljenja i preporuke

Preporuka upućena Republičkom fondu za penzijsko i nvalidsko osiguranje, Pokrajinski fond, Filijala Novi Sad zbog obaveze da po službenoj dužnosti strankama omogući brzo i delotvorno ostavirvanje njihovih prava i da po službenoj dužnosti pribavi i obradi podatke iz matične evidencije. 


Mišljenje i preporuka u vezi sa rešenjima o porezu na imovinu – obavezno učešće stranke u postupku, lično dostavljanje i načelo pranovsažnosti rešenja.


Mišljenje i preporuka Pokrajinskog ombudsmana upućeni Opštini Šid u vezi sa izdavanjem uverenja o slobodnom bračnom stanju.


Mišljenje i preporuka upućena Centru za socijalni rad Grada Novog Sada u vezi sa postupanjem u slučajevima nasilja u porodici.


Mišljenje upućeno jedinicama lokalnih samouprava u vezi sa ostvarivanjem prava nacionalnog saveta nacionalne manjine na učešće u upravljanju i vršenju osnivačkih  prava u ustanovama kulture od posebnog značaja za očuvanje identiteta nacionalne manjine.


Mišljenje upućeno Odeljenju za inspekcijsko-nadzorne poslove Opštinske uprave Kanjiža - uklanjanje objekata, koji usled dotrajalosti predstavljaju neposrednu opasnost, utvrđuje se rešenjem organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove građevinarstva, a ne zapisnikom građevinskog inspektora.


Mišljenje upućeno Ministarstvu rada i socijalne politike u vezi sa dugotrajnim postupkom odlučivanja drugostepenog organa po žalbi na rešenje centara za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine u postupcima ostvarivanja prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica.


Mišljenje i preporuka Narodnom univerzitetu "Božidar Adžija" u vezi sa poštovanjem zakonskih odredbi i zaštita porodilja i majki sa decom u NU „Božidar Adžija“.


Mišljenje sa preporukom upućeno Pokrajinskom sekretarjatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova u vezi sa usklađivanjem zatezne kamate u slučaju vraćanja svih subvencija sa Zakonom sa obligacionim odnosima.


Mišljene upućeno Komisiji Skupštine Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u vezi sa postupanjem u skladu sa presudom Upravnog suda.