Please select your page

Mišljenja i preporuke

Predškolska ustanova „Radosno detinjstvo“ u Novom Sadu uporno i kontinuirano iz meseca u mesec postupa suprotno zakonu i čini propust u radu jer prilikom isplate zarade zaposlenima, ne vrši istovremeno i isplatu naknada zarade zaposlenima za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, nego ovu naknadu isplaćuje sa zakašnjenjem od nekoliko meseci.

Delimično usvojeno


U postupcima davanja prethodne saglasnosti na uput za najbližu odgovarajuću zdravstvenu ustanovu van područja matične filijale i rešavanja po prigovoru zakonskog zastupnika osiguranog lica, Prvostepena lekarska komisija sa sedištem u Žablju i Drugostepena lekarska komisija nisu se vodile najboljim interesom deteta, odnosno najboljim interesom pacijenta.

Usvojeno


Republički fond za zdravstveno osiguranje, Filijala za južnobački okrug Novi Sad - prvostepena lekarska komisija, u čijem sastavu nije bio zastupljen lekar odgovarajuće specijalnosti, učinila je nepravilnost u radu, jer prilikom rešavanja po zahtevu osiguranog lica za ostvarivanje zdravstvene zaštite van područja matične filijale nije po službenoj dužnosti zatražila nalaz i mišljenje odgovarajuće zdravstvene ustanove, već je obavezala podnositeljku predstavke da je pribavi i dostavi komisiji.


Vozač autobusa JGSP "Novi Sad" učinio je propust u radu jer nije zaustavio autobus, pozvao i sačekao policiju kada mu se maloletni putnik obratio i obavestio ga da je napadnut od strane nepoznatog muškarca-putnika autobusa, već je maloletnog putnika uputio da sam pozove policiju i ostavio ga na autobuskom stajalištu.

Delimično usvojeno


Mišljenje upućeno Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine i Kancelariji za inkluziju Roma u vezi sa primenom afirmativnih mera za upis studenata romske nacionalnosti na fakultete i njihov smeštaj u studentske domove.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (09.12.2013_preporuka_NM.pdf)Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana192 kB

Mišljenje i preporuka upućeni Opštinskoj upravi i Opštinskom veću opštine Bačka Palanka u vezi sa postupanjem u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

Delimično usvojeno


Preporuka upućena Kulturnom centru Zrenjanina u vezi sa uočenim nepravilnostima u radu ustanove.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (02.12.2013_preporuka_NM.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana183 kB

Inspektorat za rad Južnobačkog upravnog okruga Novi Sad učinio je nepravilnost u radu, jer nakon utvrđivanja neobavljanja delatnosti privrednog društva na adresi koja je navedena kao sedište privrednog društva u podacima Agencije za privredne registre nije preduzeo dalje mere u cilju izvršenja inspekcijskog nadzora kod poslodavca.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (18.11.2013_preporuka_OP.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana180 kB

Mišljenje i preporuka upućeni Gradskoj upravi grada Subotice u vezi sa vršenjem inspekcijskog nadzora inspektora za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakon o upravljanju otpadom.

Delimično usvojeno


Mišljenje upućeno Opštinskoj upravi Opštine Senta povodom beleženja podataka iz lične karte prilikom posete organu lokalne samouprave.

Usvojeno