Please select your page

Mišljenja i preporuke

Preporuka upućena Domu zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ u Bačkoj Palanci zbog nepravilnosti u radu.


Mišljenje upućeno Gradskoj upravi za urbanizam i stambene poslove Grada Novog Sada u vezi sa uočenim nepravilnostima u postupku naknadnog izdavanja građevinske dozvole.


Mišljenje upućeno načelniku Opštinske uprave opštine Žabalj u vezi sa ostvarivanjem prava rusinske nacionalne manjine.


Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju učinio je propust u radu budući da nije doneo rešenje u skladu sa članom 7. i 237. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku.


Mišljenje upućeno Gradskoj poreskoj upravi grada Novog Sada zbog neblagovremenog postupanja i povrede načela efikasnosti i ekonomičnosti opšeg upravnog postupka.


Mišljenje upućeno Gradskoj upravi Grada Zrenjanina u vezi sa uočenim propustima u postupku faktičke eksproprijacije zemljišta.


Mišljenje upućeno Odeljenju za inspekcijske poslove opštinske uprave Sremski Karlovci u pogledu propusta učinjenih u postupku administrativnog izvršenja rešenja.


Mišljenje i preporuka upućeni Domu zdravlja „Dr Djorđe Bastić“ Srbobran u vezi sa propisivanjem uslova za izbor kandidata za upućivanje na specijalizaciju


Mišljenje i preporuka upućeno JKP „Čistoća“ Novi Sad koje pojedinim korisnicima isti dug naplaćuje dva puta.


Mišljenje Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana upućenog Odeljenju za budžet, finansije i poresku administraciju opštinske uprave Bački Petrovac u vezi sa obavezom izdavanja uverenja, odnosno potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju.