Please select your page

Мишљења и препоруке

Мишљење упућено Пореској управи Филијала Нови Сад 2 због неблаговременог поступања и одуговлачења поступка.


Одељење за урбанизам и грађење општинске управе Стара Пазова учинило је низ пропуста у раду  и то у погледу доношења и доставе решења, али и у погледу непоступања по захтеву странке у поступку за изузеће службеног лица.


Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове Града Сремска Митровица и Завод за заштиту споменика културе Града Сремска Митровица учинили су пропуст у раду будући да су несавесно поступали у погледу пословног простора смештеног у објекту Царска палата.


Мишљење упућено Општинској управи Општине Нови Бечеј у вези са обрачунавањем камате због неплаћања о доспелости обавезе по решењу које му није достављено у складу са законом.


Препорука коју Покрајински заштитник грађана упућује Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију у вези са уређивањем поступка остваривања права на додатак и увећани додатак за помоћ и негу другог лица деце са сметњама у развоју.


Јавно комунално-стамбено предузеће Сента повредило право потрошача на обавештеност, јер није поступило сагласно законској дужности да потрошача обавести о промени цена најкасније 30 дана пре почетка примене промењених цена.


Јавно предузеће Елгас Сента повредило право потрошача на обавештеност, јер није поступило сагласно законској дужности да потрошача обавести о промени цена најкасније 30 дана пре почетка примене промењених цена.


Мишљење упућено Републичком фонду за здравствено осигурање Филијала за Јужнобачки округ Нови Сад у вези са утврђивањем својства осигураника као незапосленог лица.


Мишљење упућено Управи за трезор Филијала Нови Сад у вези са правом на жалбу против утврђеног пасивног статуса пољопривредног газдинства.


Препоруке Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана упућене покрајинским органима управе у циљу унапређења стања у области службене употребе језика и писама националних мањина који су у равноправној службеној употреби у органима АПВ.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Покрајински секретаријат за финансије

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправуза међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарствоза пољопривреду, водопривреду и шумарство

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографијуза здравство, социјалну политику и демографију

Служба за управљање људским ресурсима

Управа за заједничке послове покрајинских органа