Please select your page

Мишљења и препоруке

У раду Културно образовног центра „Чока“ у Чоки учињена је неправилност јер је исти одбио да поступи по захтеву подносиоца представке за увид у конкурсну документацију након спроведеног јавног конкурса за избор и именовање директора Културно образовног центра „Чока“.

 Делимично усвојено

Преузмите документа:
Download this file (28.10.2013_мисљење_ОП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана232 kB

Просветна инспекција града Суботице начинила је пропуст у раду, јер је приликом вршења ванредног инспекцијског надзора Средње медицинске школе у Суботици у циљу утврђивања чињенице да ли је школа приликом избора ђака генерације поступила у складу са Правилником о избору ђака генерације, пропустила да утврди незаконито и неправилно поступање Наставничког већа Средње медицинске школе.

Усвојено

Преузмите документа:
Download this file (23.10.2013_препорука_ЗД(1).pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана235 kB

Наставничко веће Средње медицинске школе у Суботици је незаконито и неправилно поступало приликом избора ђака генерације.

Усвојено

Преузмите документа:
Download this file (23.10.2013_препорука_ЗД.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана223 kB

Препорука упућена Центру за социјални рад у Шиду због пропуста у поступку вођеном ради заштите права детета.

Делимично усвојено

Преузмите документа:
Download this file (16.10.2013_препорука_ЗД.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана163 kB

Препорука упућена Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне, имовинско-правне послове и заштиту животне средине општинске управе Оџаци у вези обавезе предузимања свих мера из оквира своје надлежности у погледу извршења решења о уклањању објекта.

Делимично усвојено

Преузмите документа:
Download this file (07.10.2013_препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана163 kB

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију је приликом решавања по изјављеној жалби поступао неблаговремено и супротно одредбама Закона о општем управном поступку као и одредбама Правилника о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Усвојено


Препорука Општинској управи Општине Бач поводом учињене неправилности у раду јер није оверила документ сачињен на словачком језику и писму иако је словачки језик и писмо у службеној употреби на територији Општине Бач.

Усвојено


Власници возила са уграђеним уређајима за погон на гас нису обавезни да прибаве потврду о исправности уређаја пре 11. децембра 2014. године, а уверења о испитивању (атест) важе без временског ограничења.


Препорука упућена Дому „Ветерник“ у Ветернику поводом небезбедног уклањања опасног медицинског отпада из дворишта установе и изазивања опасности по безбедност и здравље корисника дома и запослених у њему.

Усвојено

Преузмите документа:
Download this file (23.09.2013_препорука_ЗД.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана211 kB

Пореска управа Филијала Нови Сад 1 подносителјку представке довела је у неравноправан положај у односу на другог пореског обвезника, јер је издавање потврде о томе да је плаћен порез на пренос апсолутних права условила уплатом камате, иако је таква потврда за исту пореску обавезу, другом пореском обвезнику већ раније издата.

Није поступљено