Please select your page

Prava nacionalnih manjina

Na osnovu člana 15 Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu ovom oblašću bavi se zamenik/ca Pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina. Ključna ovlašćenja zamenika/ce Pokrajinskog ombudsmana u ovoj oblasti su sledeća:


  • primanje i ispitivanje predstavki građana/ki koje se odnose na kršenje prava nacionalnih manjina,
  • praćenje primene međunarodnih standarda i zakona i prikupljanje informacija o tome,
  • nadglednje prakse i kontinuirano praćenje ostvarivanja prava nacionalnih manjina u različitim oblastima društvenog života, uključujući i procese donošenja novih ili izmene važećih propisa,
  • obaveštavanje nadležnih organa i šire javnosti o stanju prava nacionalnih manjina,
  • davanje saveta nadležnim organima u vezi sa donošenjem, izmenama, dopunama i primenom propisa u ovoj oblasti,
  • iniciranje pokretanja krivičnih, disciplinskih i drugih postupaka kod nadležnih organa u slucaju kršenja prava nacionalnih manjina;
  • inciranje i izvođenje aktivnosti usmerenih ka podizanju svesti javnosti u vezi sa problemima u ostvarivanju prava nacionalnih manjina i načinima njihove zaštite,
  • sastavljanje dela godišnjeg izveštaja Pokrajinskog ombudsmana o ostvarivanju prava nacionalnih manjina.


 Sva ovlašćenja zamenika/ce Pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina pogledajte u Odluci.