Please select your page

Омбудсман и заменици омбудсмана

Покрајинског омбудсмана бира Скупштина Аутономне Покрајине Војводине двотрећинском већином гласова укупног броја посланика, док заменике омбудсмана бира простом већином гласова укупног броја посланика, на предлог омбудсмана. Кандидата за омбудсмана може предложити најмање 30 посланика или скупштински одбор надлежан за питања организације и рада управе. Мандат омбудсмана траје шест година и на исту функцију омбудсман може бити биран највише два пута узастопно.

Покрајински омбудсман има четири заменика, од којих три специјализована који се бирају за област права националних мањина, права детета и равноправност полова, док је један заменик задужен за област опште надлежности. Најмање по један од заменика бира се из реда мање заступљеног пола и припадника националних мањина. Мандат заменика омбудсмана траје шест година и на исту функцију заменик може бити биран највише два пута узастопно.

Проф. др Зоран Павловић - Покрајински заштитник грађана - омбудсман

Омбудсман Зоран С. Павловић, фото

Проф. др Зоран С. Павловић је на функцију покрајинског заштитника грађана - омбудсмана ступио 1. децембра 2016. године као редовни професор и шеф Кривичноправне катедре Правног факултета за привреду и правосуђе Универзитета „Привредна академија” у Новом Саду.

Каријеру је започео као дипломирани правник и судијски приправник у Општинском суду у Новом Саду, да би 1991. године положио и правосудни испит. Након две године у адвокатури, осам година је био заменик Општинског јавног тужиоца у Новом Саду. Заменик новосадског Окружног јавног тужиоца постаје 2002. године, да би 2004. године постао прво Окружни јавни тужилац, а потом и руководилац Канцеларије специјалног тужиоца за организовани криминал, односно његов заменик у Новом Саду.

Уз учешће на бројним стручним и научним скуповима у земљи и иностранству, ангажман на пројектима Министарства правде и Министарства за науку, као и чланство у тиму за израду предлога Нацрта Закона о кривичном поступку 2006. године, током своје академске каријере објавио је више од педесет научних и стручних радова из области кривичног материјалног, кривичног процесног, међународног кривичног, међународног приватног и међународног јавног права, као и две монографије и два уџбеника у области теорије права, криминологије са виктимологијом и кричног процесног права. Члан је Хашке академије за међународно право и Виктимолошког друштва Србије.

Ожењен је, отац двоје деце.