Please select your page

Истраживања

Право на искључење са система грејања и отказ уговора о продаји топлотне енергије

Известај---грејање-1Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману редовно се обраћају грађани притужбама на рад јавних комуналних предузећа, односно других привредних, енергетских субјеката који врше делатност производње и дистрибуције топлотне енергије, због непоступања по поднетим захтевима за привремено или трајно искључење њихових станова и других појединачних објеката са дистрибутивног система, односно отказима уговора о продаји топлотне енергије. Како је у поступцима покренутим по притужбама грађана омбудсман неретко долазио до закључака да постоје неправилности у раду јавно комуналних предузећа и других енергетских субјеката, било је неопходно спровести истраживање које би на несумњив начин указало на стање људских права у овој области.

Сходно томе, а у циљу идентификације проблема и формулисања препорука ради неометаног остваривања, заштите и унапређења људских права, Покрајински заштитник грађана је од 25 вршилаца комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије на територији Аутономне покрајине Војводине затражио следеће информације:

- да ли је одлуком јединице локалне самоуправе којом су прописани начин обављања комуналне делатности, права и обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника услуга и друга питања, предвиђена обавеза грађана да закључе уговоре о пружању услуге или се одлука непосредно примењује;

- укупан број примљених захтева за  искључење стамбених и пословних простора који се налазе у породичним (до четири стамбене јединице) и вишепородичним стамбеним објектима са топлификационог дистрибутивног система у периоду од децембра 2011. до априла 2014. године;,

- како је решено по захтевима грађана/ки (број одбијених захтева, број прихваћених);

- број примљених захтева за прикључење нових стамбених и пословних простора (насталих надоградњом или доградњом објекта) на постојећу кућну подстаницу за исти период.


Последња истраживања