Please select your page

Istraživanja

Primena Zakona o ravnopravnosti polova u jedinicima lokalne samouprave u AP Vojvodini

Zakon-o-RPPrincipi ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana svih vidova diskriminacije sastavni su deo zakonodavnog sistema Republike Srbije. Budući da se u lokalnoj zajednici najneposrednije ostvaruju prava i zadovoljavaju potrebe i interesi građanki i građana, posebnu pažnju treba posvetiti stvaranju uslova za punu ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnom nivou i uključivanju principa rodne ravnopravnosti u sve politike, planove i aktivnosti opštine/grada u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova2 koji u članu 39. obavezuje organe jedinica lokalne samouprave da u okviru svojih nadležnosti, obezbeđuju ravnopravnost polova i ostvarivanje jednakih mogućnosti, da podstiču i unapređuju ravnopravnost polova, a u procesu usvajanja razvojnih planova i drugih akata, razmatraju mere i aktivnosti koje su u funkciji ravnopravnosti polova i ostvarivanja jednakih mogućnosti. Osim toga, u organima jedinica lokalne samouprave, u okviru postojeće organizacije i akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji, organizuje se stalno radno telo ili određuje zaposleni za rodnu ravnopravnost i obavljanje poslova ostvarivanja jednakih mogućnosti.