Please select your page

Истраживања

Примена Закона о равноправности полова у јединицима локалне самоуправе у АП Војводини

Закон-о-РППринципи равноправности жена и мушкараца и забрана свих видова дискриминације саставни су део законодавног система Републике Србије. Будући да се у локалној заједници најнепосредније остварују права и задовољавају потребе и интереси грађанки и грађана, посебну пажњу треба посветити стварању услова за пуну равноправност жена и мушкараца на локалном нивоу и укључивању принципа родне равноправности у све политике, планове и активности општине/града у складу са Законом о равноправности полова2 који у члану 39. обавезује органе јединица локалне самоуправе да у оквиру својих надлежности, обезбеђују равноправност полова и остваривање једнаких могућности, да подстичу и унапређују равноправност полова, а у процесу усвајања развојних планова и других аката, разматрају мере и активности које су у функцији равноправности полова и остваривања једнаких могућности. Осим тога, у органима јединица локалне самоуправе, у оквиру постојеће организације и акта о унутрашњем уређењу и систематизацији, организује се стално радно тело или одређује запослени за родну равноправност и обављање послова остваривања једнаких могућности.

Последња истраживања