Please select your page

Истраживања Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана спроводе се како би се сакупили и обрадили подаци у циљу утврђивања степена остваривања, заштите и унапређења људских права у АП Војводини у областима којима се институција бави, а у складу са овлашћењима наведеним у Покрајинској скупштинској одлуци о Покрајинском омбудсману.

Посебно значајна чињеница у вези са истраживањима Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана је да она на систематичан начин документују стање људских права у АП Војводини у одређеном временском периоду. Имајући у виду чињеницу да се у појединим областима остваривања, заштите и унапређења људских права подаци не прикупљају, нити систематски обрађују, истраживања наше институције су неретко први и пионирски кораци ка систематском праћењу и документовању стања људских права и могућностима њиховог остваривања у односу на локалне и покрајинске органе управе на територији АП Војводине.

Публикације Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана документују поједине активности институције и нуде њена, као и искуства других институција, организација и појединаца/ки у различитим областима остваривања, заштите и унапређења људских права. Као и у случају истраживања, поједине публикације Покрајинског заштитника грађана -  омбудсмана биле су међу првима у Републици Србији и АП Војводини које су се на специфичан начин бавиле неком од области или начина институционалне заштите и унапређења људских права.

Известај насиља 2012-Финал-1

Покрајински омбудсман већ седму годину у надлежним институцијама прикупља податке на годишњем нивоу, који могу да укажу на поступање институција и помогну да се усвоје и примењују одговарајуће мере у заштити од насиља у породици. Проблем приликом прикупљања података и њиховог тумачења представља то што институције нередовно достављају тражене информације и несистематично воде податке, због чега је тешко, у неким случајевима и немогуће на одговарајући начин пратити ситуацију у вези са породичним насиљем. Нажалост, није довољно учињено у побољшању приступа институција прикупљању, евидентирању и ширењу података што би допринело бољем праћењу и потпуном разумевању ове појаве. Ипак, и непотпуно прикупљени подаци показују да су у огромном проценту жртве породичног насиља жене у својству супруге или ванбрачне партнерке у односу на починиоце, који су у огромном проценту мушкарци. Из године у годину расте број пријављених случајева насиља у породици, али се уочава склоност свих институција да примењују махом блаже мере и казне, док охрабрује то што институције извештавају да је њихова међусобна сарадња из године у годину све боља. Такође, институције су упознате и у великој мери примењују Општи протокол о сарадњи установа, органа и организација у области насиља над женама у породици и партнерским односима што би требало да унапреди њихову сарадњу, заштиту жртава и процесуирањем починилаца насиља у породици.

Опширније...


експлоатација насловнаИзвештај који је пред Вама садржи резултате истраживања „Експлоатација деце на интернету” спроведеног у оквиру пројекта „Превенција експлоатације деце у југоисточној Европи – Експлоатација деце на интернету”, а који се бави феноменом експлоатације деце путем информационих и комуникационих технологија (ИКТ), нарочито путем рачунара и мобилних телефона, односно интернета.

Уз податке о томе на који начин институције и други надлежни органи управе, агенције и установе у Републици Србији, односно АП Војводини које се баве децом приступају питању експлоатације деце путем (ИКТ), извештај садржи и мишљења и ставове деце и родитеља из војвођанских основних и средњих школа о овој друштвеној појави, као и стручњака из институција, установа и организација цивилног друштва (ОЦД) који се баве децом у области образовања, социјалне и здравствене заштите и безбедности.

Посебан део извештаја чине подаци добијени од провајдера услуга интернета и мобилне телефоније у Републици Србији, као и анализа медијских написа о експлоатацији деце путем ИКТ објављеним у медијима у Србији током 2012. године. На крају извештаја наведени су закључци и препоруке институције Покрајинског омбудсмана у вези са корацима које би релевантни друштвени актери – институције, установе и организације – требало да предузму у оквиру својих овлашћења и надлежности у циљу сузбијања и превенције појаве експлоатације деце путем ИКТ у АП Војводини и Републици Србији.

Опширније...


www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-804-Војводјански уценици о дискр 2012.pdfИстраживање „Војвођански ученици о дискриминацији“ Покрајински омбудсман спровео је крајем 2011. године са циљем да се прикупе релевантни подаци о томе како средњошколци у Војводини схватају дискриминацију, какви су им ставови у вези садискриминацијом и коначно, да се утврди да ли међу ученицима постоји изражена дискриминација на националној, односноетничкој основи.

Повод за ово истраживање је чињеница да је 2011. година у медијској и политичкој представи представљена као година етничкимотивисане мржње, нетолеранције, дискриминације, угрожавања слободе, поштовања и различитости, односно угрожавања људскихи мањинских права. Овакве констатације заснивале су се на спорадичним инцидентима у којима су углавном учествовалисредњошколци, али (не)посредно и припадници ултрадесничарских организација (медијски аспект етничких/националних инциденатапредстављен је у посебном делу овог извештаја). Како би се испитале овакве представе Покрајински омбудсман је формираоистраживачки тим за спровођење овог истраживања, са циљем да се прикупе подаци са терена и резултати представе јавности.

Опширније...


www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-741-Две-године-нац.савета-II-део 2012 .pdf.pdfКонцепт културне аутономије чији су носиоци национални савети националних мањина први пут је уведен у правни поредак РепубликеСрбије Законом о заштити права и слобода националних мањина („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/2002, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл.гласник РС", бр. 72/2009 - др. закон). Закон је донет крајем фебруара 2002. године. 

Доношењем Устава 2006. године, национални савети националних мањина, као носиоци културне аутономије националних мањина,постали су и уставна категорија. Устав Републике Србије припадницима националних мањина гарантује индивидуална и колективна права, с тимда колективна права подразумевају да „припадници националних мањина, непосредно или преко својих изабраних представника, учествују упроцесу одлучивања или одлучују о појединим питањима везаним за своју културу, образовање, обавештавање и службену употребу језикаи писма, у складу са законом“.

Опширније...


www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-709-Истразивање-о-спрецавању-насиља-у-сколама финал--2-.pdfЗаштита деце од насиља представља један од кључних задатака друштва у стварању сигурног окружења за безбедно одрастање у васпитно-образовним установама. Успешност овог процеса у великој мери зависи од тога како се насиље дефинише, доживљава од стране запослених, у којој мери се оно препознаје и спречава и најзад, на који начин се интервенише у ситуацијама које угрожавају сигурност детета у предшколској установи, школи или ученичком дому. Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања злоупотребу детета дефинише као све облике физичког и/или емоционалног злостављања, сексуалну злоупотребу, занемаривање или немаран поступак, као и комерцијалну и другу експлоатацију, што доводи до стварног или потенцијалног нарушавања здравља детета, његовог преживљавања, развоја или достојанства у оквиру односа који укључује одговорност, поверење или моћ.

Поред ове, прихваћене су и дефиниције четири посебна типа злоупотребе детета а то су: физичко злостављање, сексуална злоупотреба, емоционално злостављање, и занемаривање детета. У неким класификацијама издваја се и експлоатација као посебан облик злоупотребе детета, а у новије време и вршњачко насиље.Опширније...


Последња истраживања