Please select your page

Изабрана лица и запослени у Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману завршили су током прошле седмице петодневну основну обуку за посреднике - медијаторе. Обука је спроведена у складу са одредбама Закона о посредвању у решавању спорова, а по акредитованом програму Националног удружења медијатора Србије у сарадњи са београдском организацијом Партнери за демократске промене.

Похађање ове обуке део је стручног усавршавања у институцији, а усвојена знања и вештине допринеће унапређењу поступања Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана по притужбама грађана, нарочито у поступцима у којима је потребно обезбедити омогућавање остваривања и заштите права грађана пред органима извршне власти. Осим што уз договор страна у поступку обезбеђује дугорочно одржива решења, велика предност посредовања у решавању оваквих предмета у институцији Покрајинског омбудсмана је то што оно може предупредити вођење даљих, најчешће судских поступака. 

Полазнице и полазници обуке су по њеном окончању добили прописана уверења, на основу којих се могу пријавити за упис у Регистар посредника при Министарству правде Републике Србије и добијање дозволе за посредовање и у својству независних медијатора.


Снежана Кнежевић и Милан Дакић, новоизабрани заменици покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за равноправност полова, односно заштиту права детета, уведени су у дужност на данашњем састанку Колегијума институције.

Нове заменике Скупштина АП Војводине изабрала је на седници одржаној 16. јуна 2017. године, а на функцију су ступили 1. јула. Заменица Кнежевић и заменик Дакић изабрани су након што је у јулу, односно новембру 2016. године претходним заменицама, које су на овим функцијама биле два мандата, Скупштина АП Војводине констатовала престанак истих.  

Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману прописано је да омбудсман има четири заменика, од којих се три бирају за посебне области. Уз поменуте две, за које су заменици управо изабрани, институција има и заменика за заштиту права националних мањина, као и заменика који нема одређену посебну област људских права за коју је надлежан. Заменици омбудсмана бирају се на време од шест година и исто лице може највише два пута узастопно бити бирано на ову функцију.


Скупштина АП Војводине на седници одржаној 16. јуна 2017. године изабрала је заменике Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за посебне области. За заменика за заштиту права детета изабран је Милан Дакић. За заменицу за равнорпавност полова изабрана је Снежана Кнежевић.

Милан Дакић, дипломирани правник, рођен је у Београду 08. септембра 1978. године, живи у Новом Саду. Од јуна 2010. године до јуна 2017. године запослен у Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману на радним местима стручног сарадника за међународне односе, стручног сарадника и самосталног стручног сарадника за заштиту људских права и самосталног саветника на пословима за поступање по притужбама. Учествује у раду Националног механизма за превенцију тортуре.

Снежана Кнежевић, дипломирана правница, рођена је у Сенти 19. јула 1964. године, живи у Новом Саду. Пре избора за заменицу Покрајинског заштитника грађана, вршила је функцију заменице градског јавног правобраниоца Града Новог Сада. Претходно је петнаест година била запослена у Градској управи Града Новог Сада где је обављала стручно-правне послове у Секретаријату за општу управу, Секретаријату за комуналне послове и Служби за заједничке послове Града Новог Сада. Редовна је полазница Копаоничке школе природног права и учесница бројних саветовања из области различитих грана права. Била је предавач на И ЕЛСА семинару у оквиру пројекта ''ХУМАН РИГХТС'' ''Насиље над децом'' и поседује ЕЛСА диплому за изузетан допринос пројекту предавањем на тему ''Вршњачко насиље – Алексин закон''.

Подсећамо на то да је 24. новембра 2016. године због истека мандата престала функција заменици покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за права детета Марији Кордић, а 18. јула 2016. године, из истог разлога, престала је функција заменици покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за равноправност полова Даници Тодоров.

Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману прописано је да омбудсман има четири заменика од којих се по један бира за области: права националних мањина, права детета и равноправност полова. Заменици омбудсмана бирају се на време од шест година и исто лице може највише два пута узастопно бити бирано на ову функцију.


Данас је у Амфитеатру Правног факултета Универзитета у Новом Саду уприличена свечана додела сертификата студентима који су у току школске 2016/2017 године учествовали и успешно реализовали програм практичне наставе. Студенти су праксу обављали у правосудним органима у Новом Саду (Основном, Вишем и Апелационом суду у Новом Саду и Основном, Вишем и Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду)и у институцијама Заштитника грађана Републике Србије и Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.

Заменица покрајинског заштитника грађана – омбудсмана Анико Ширкова уручила је сертификате студентима који су праксу обављали у овој институцији.

Уз студенте који су успешно реализовали практичну наставу, сертификати су уручени и студенитма који су успешно реализовали програм Правне клинике за борбу против трговине људима и Правне клинике за заштиту животне средине, као и студентима који су учествовали у раду Центра за симулацију суђења Правног факултета у Новом Саду.


Јуче је одржан састанак заменика шефа Мисије ОЕБС у Републици Србији Мајкла Ујехаре и његових сарадника са др Зораном Павловићем, покрајинским заштитником грађана - омбудсманом и Евом Вукашиновић, заменицом за заштиту права националнх мањина.

На састанку је било речи о редовним активностима Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и о општем стању људских права у Аутономној покрајини Војводини. Посебна пажња посвећена је досадашњим активностима и мерама које је омбудсман, у оквиру својих овлашћења, предузео у циљу заштите мањинских права и слобода. Сходно томе, указано је и на планове будућег рада Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана у овој области, пре свега његовог ангажовања на унапређењу права мањина на очување посебности кроз афирмацију коришћења језика и писма и неговања културног богатства, као и права на равноправност у вођењу јавних послова, имајући у виду уставом гарантовану могућност да се додатна права припадника националних мањина установљавају покрајинским прописима.

На основу позитивног искуства из дугогодишње успешне сарадње ОЕБС-а и Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана у бројним пројектима у вези са заштитом и унапређењем људских права у АП Војводини, господин Ујехара обећао је пуну подршку и помоћ ове међународне организације у реализацији планираних и других активности које ће омбудсман предузети у наредном периоду.