Please select your page

Najave

fb NAJAVA CIR

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman u saradnji sa Centrom za istraživanje etniciteta iz Beograda organizuje okrugli sto posvećen delotvornom učešću nacionalnih manjina u radu organa javne vlasti i javnih službi, nastojeći da doprinese sagledavanju stanja u ovoj oblasti.

Okrugli sto se ostvaruje u vezi sa projektom koji sprovode Centar za istraživanje etniciteta, Koordinacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, čiji je cilj utvrđivanje predloga održivih rešenja za unapređenje zastupljenosti nacionalnih manjina u javnom sektoru.

Prisutnima će se obratiti Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, Goran Bašić iz Centra za istraživanje etniciteta, Ivan Bošnjak, državni sekretar i Jene Hajnal, predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine.

Okrugli sto će se održati u petak, 23. februara 2018. godine sa početkom u 11.00 sati u zgradi Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana (Bulevar Mihajla Pupina 25, sala na IV spratu).

Pozivamo sredstva javnog informisanja da izveštavaju! Izjave za medije će se davati pre početka skupa.


Pravo na zdravu životnu sredinu jedno je od osnovnih prava koje je garantovano Ustavom Republike Srbije. U ostvarivanju tog prava građani se suočavaju sa mnoštvom problema. Pristup zdravstveno ispravnoj pijaćoj vodi nije samo jedan od aktualnih problema, nego je problem koji će u decenijama koje dolaze biti sve ozbiljniji. U Srbiji je sve manje izvora zdrave pijaće vode. Proces zagađenja voda je dugotrajan i često nevidljiv, a posledice njihovog korišćenja su ozbiljne, ne samo sa zdravstvenog, nego i sa stanovišta privrednih aktivnosti. Imajući u vidu činjenicu da se jedan deo stanovnika Vojvodine suočava sa višegodišnjim problemom zdrave pijaće vode, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman će o pravu na život u zdravoj životnoj sredini raspravljati na svom proširenom kolegijumu na kome će, pored izabranih i zaposlenih lica u Pokrajinskom ombudsmanu, učestvovati i eminentni stručnjaci koji se bave problemima voda. 

Kolegijum Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana Pravo na život u zdravoj životnoj sredini održaće se u ponedeljak, 18. decembra 2017. godine sa početkom u 10. časova, u Svečanoj sali JKP „Vode Vojvodine“, IV sprat (Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25).

 

Prošireni kolegijum Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana -

18. decembar 2017. godine, Novi Sad

 

TEMA : „Pravo na život u zdravoj životnoj sredini“

 

AGENDA

 

09.30-10.00  Okupljanje učesnika i registracija

 

10.00-10.15  UVOD

 

Pozdravna reč:                             

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman  prof. dr Zoran Pavlović

Kolaž tv priloga o pijaćoj vodi u Vojvodini, Goran Pejčić RTV

                              

10.15-11.15  I SESIJA

prof. dr. Božo Dalmacija, redovni profesor PMF UNS

„Problemi i rešenja vodosnabdevanja stanovništva  u  AP Vojvodini“

prof. dr Nataša Milić, profesor Medicinskog fakulteta UNS

„Rezultati NATO projekta 2011-2014“

dr Mirjana Laban, pomoćnica sekretara, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne

sredine

„Nadležnosti i aktivnosti Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u obezbeđivanju prava građana na zdravu životnu sredinu u APV „

11.15-11.45  PAUZA

 

11.45-13.00  II SESIJA

dr Ratko Bajčetić, ekspert za upravljanje vodama

„Planiranje i izazovi u planiranju vodnih resursa“

 

prof. dr Jelena Kiurski, profesor Fakulteta za ekonomiju i inžinjerski menadžment, UPANS

„Životni ciklus razmišljanja o uštedi vode za piće“

prof. dr. Mira Pucarević, Fakulteta za zaštitu životne sredine, EDUKONS

„Nove zagađujuće supstance u životnoj sredini“

Diskusija  i zaključci

13.00-14.00 KOKTEL

 

Molimo medije da izveštavaju o radu kolegijuma.

Vreme predviđeno za uzimanje izjava je 09.30 – 10.00.


fb NAJAVA CIRPostupajući u okviru svojih ovlašćenja, a na osnovu usmenih obraćanja građanki i građana i saznanja iz medijskih napisa, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman započeo je sa sprovođenjem istraživanja o mogućnostima ostvarivanja prava građana na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u opštim bolnicama na teritoriji AP Vojvodine.

Cilj ovog istraživanja je dvojak. Prvi je da se ispita u kolikoj meri su građani u mogućnosti da, u okviru postojećeg sistema zakazivanja specijalističko-konsultativnih i dijagnostičkih pregleda za koje nije pripisano utvrđivanje liste čekanja, ostvare svoje pravo na ove preglede u vojvođanskim opštim bolnicama. Drugi cilj je da se prikupe podaci o tome u kolikoj meri su građani koristili svoje pravo na obavljanje pomenutih pregleda u privatnoj praksi, kao i pravo na refundaciju troškova ovih pregleda podnoseći zahtev nadležnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman stoga poziva građane da u što većem broju doprinesu ovom istraživanju i da popune anonimni upitnik koji se nalazi na veb-stranici ove institucije (www.оmbudsmаnаpv.оrg). Građani upitnik mogu popuniti elektronski putem linka sa naše naslovne veb-stranice  ili ga mogu preuzeti, odštampati i doneti, odnosno poslati redovnom ili elektronskom poštom na adresu Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana u Novom Sadu (Bulevar Mihajla Pupina 25 ili office@ombudsmanapv.org).

Po završetku istraživanja, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman će objaviti njegove rezultate, a nadležnim organima uprave i ustanovama uputiti preporuke za unapređenje stanja u vezi sa ovim aspektom pružanja zdravstvene zaštite građanima.

 

Baner elektronski - link
preuzmi dokument link

Godišnja konferencija Mreže „Život bez nasilja”, u organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana kao institucije koja koordinira njenim radom, održaće se po 12. put u Velikoj sali Skupštine APV u utorak, 12. decembra 2017. godine sa početkom u 10 časova.

Konferenciji pod nazivom „Šest meseci primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici” prisustvovaće preko 120 predstavnica i predstavnika sudova i tužilaštava, nadležnih pokrajinskih organa, zdravstvenih i ustanova socijalne zaštite, policije i organizacija civilnog društva.

Cilj ovogodišnje konferencije je da prikaže iskustva i uspešnost primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici iz ugla institucija, nevladinih organizacija i nezavisnih eksperata i ekspertkinja. Konferencija se svake godine organizuje kako bi se podstakla razmena iskustava i dobrih praksi među svim instancama koje se u AP Vojvodini bave problemom nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja. Rad u malim grupama osmišljen je tako da podstakne razgovor i unapredi razumevanje o specifičnim modalitetima fenomena nasilja u porodici i prema ženama, počevši od onoga prema starijim ženama, preko nasilja u partnerskim vezama među mladima i uticaja savremenih tehnologija na njegove manifestacije, pa do femicida kao ishoda neadekvatne reakcije institucija. Posebna pažnja biće posvećena položaju žena koje su ubile svoje nasilnike i pitanju da li su one prvenstveno žrtve rodno zasnovanog nasilja, ili kriminalci?

Program Konferencije nalazi se u nastavku.

Molimo medije da izveštavaju.

Vreme predviđeno za uzimanje izjava je od 9.30 do 10.00 časova.

 

PROGRAM KONFERENCIJE

Konferencija „Šest meseci primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici”

Novi Sad, 12. decembar 2017. godine

10.00 – 10.15

Prof. dr Zoran Pavlović

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsmana

Pozdravngovor
10.15 – 10.35

Predstavnik/ca

Saveta za suzbijanje nasilja u porodici Vlade RS (nije potvrđeno)

Pokazatelji uspešnosti Zakona i aktivnosti Saveta
10.35 – 10.55

Predstavnik/ca

Republičkog javnog tužilaštva

Iskustva u radu grupa za koordinaciju i saradnju i dodatne mere RJT
10.55 – 11.15 Prof. dr Nevena Petrušić Krivično delo nasilja u porodici – sudska praksa
11.15 – 11.35

Vanja Macanović

Autonomni ženski centar

Nezavisni izveštaji o primeni Zakona
11.35 – 12.00
Pauza za kafu

12.00 – 13.30

Rad u malim grupama

I Nasilje u porodici prema starima sa posebnim  osvrtom na starije žene

Uvodničarke:

Nataša Todorović, Crveni krst Srbije

Nadežda Satarić, udruženje „Amiti“

 

Moderatorka: Jagoda Vještica, saradnica u Pokrajinskom ombudsmanu

II Uticaj modernih tehnologija na manifestacije porodičnog nasilja

Uvodničarke:

Katarina Jonev, Fakultet za bezbednost, Univerzitet u Beogradu

Vanja Macanović, Autonomni ženski centar

 

Moderatorka:  Željka Prodanović, saradnica u Pokrajinskom ombudsmanu

12.00 – 13.30

Rad u malim grupama

III Nasilje u partnerskim vezama među mladima

Uvodničarke:

Marina Ileš, Autonomni ženski centar

Bojana Perić, pedagoškinja u Medicinskoj školi “7. aprilu Novom Sadu

 

Moderatorka: Svetlana Nešić Bajgo, saradnica u Pokrajinskom ombudsmanu

IV Femicid – ishod loše reakcije institucija?

Uvodničari/ke:

Dr Zorica Mršević, naučna savetnica u Institutu društvenih nauka

Ivana Perić, SOS Ženski centar Novi Sad

 

Moderatorka: Snežana Knežević, zamenica Pokarjinskog ombudsmana

V Žene koje su ubile svoje nasilnike – žrtve ili kriminalci

Uvodničarke:

Svetlana Tomić Jokić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu

Danica Todorov, nezavisna ekspertkinja

 

Moderatorka: Nataša Stanišić,saradnica u Pokrajinskom ombudsmanu

13.30 – 13.45 Pauza
13.45 – 14.15 Prezentacija zaključaka rada u grupama u plenumu
Velika sala Skupštine APV
14.15 – 14.30

Jasmina Nikolić

Viktimološko društvo Srbije

Zapažanja i promene u zaštiti i podršci žrtvama porodičnog nasilja
14.30 – 15.15 Diskusija i zaključna zapažanja
15.15 – 16.00 Koktel u Klubu poslanika
       

Pokrajinskzaštitnik građana – ombudsman će uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji u utorak, 8. decembra sa početkom u 10 časova u sali 1 Skupštine AP Vojvodine održati panel pod nazivom Neinformisanost kao prepreka ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava”.

Panel se organizuje u susret 10. decembru, Međunarodnom danu ljudskih prava sa ciljem da se stručnoj i široj javnosti ukaže na probleme u funkcionisanju institucionalnih sistema ostvarivanja ljudskih prava. Na panelu će biti predstavljeno osam istraživanja koja je Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman sproveo tokom 2015. godine. Rezultati i preporuke istraživanja odnose se na rad obrazovnih i ustanova socijalne i zdravstvene zaštite, organe uprave na pokrajinskom nivou i jedinice lokalne samouprave, kao i na nacionalne savete nacionalnih manjina.

Istraživanja će biti predstavljena nakon uvodnog obraćanja pokrajinske zaštitnice građana - ombudsmanke Aniko Muškinja Hajnrih, a predstavnici oko 40 ustanova i organa uprave na koje se njihovi rezultati odnose imaće potom prilike da, zajedno sa zamenicama izamenicima Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana, učestvuju u diskusijama o najefikasnijim načinima za izvršavanje preporuka ovih istraživanja. 

Program panela sa nazivima istraživanja koja će biti predstavljena na panelu nalazi se u prilogu najave.

Molimo medije da izveštavaju.

Vreme predviđeno za davanje izjava je od 9.30 do 10.00 časova, ili posle zaključnih razmatranja  u 13.45 časova.

Dodatne informacije: 063 106 01 57 ili 062 205 895.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (Agenda 1 PO OEBS logo 3.pdf)Program panela207 kB

Poslednje najave


Najčitanije vesti


Medijski kutak